• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych za zlecanych przez spółkę zadaniach

10.10.2011

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY
1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Dział Inwestycji i Remontów MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 008
po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl)

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONYWANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH ZA ZLECANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZADANIACH.

2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane w terminie
a) rozpoczęcie od dnia 22.10.2011r.
b) zakończenie do dnia 21.10.2015r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej u finansowej.
Potwierdzenia wymagają następujące warunki:
1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – nie dotyczy niniejszego postępowania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat (2008-2010) wykonywał usługi o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem dokumentów, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca musi udokumentować co najmniej dwa zadania o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówieni, tj.:

 • prowadzenie nadzoru nad budową/wymianą sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej dla miasta powyżej 50 tys. mieszkańców,
 • prowadzenie nadzoru nad budową/remontem obiektu budowlanego dla miasta powyżej 50 tys. mieszkańców.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykonawca musi spełnić łącznie następujące warunki:
dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • drogowej,
 • instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli:

 • Wykonawca posiada w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych (lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) przychody własne z działalności w zakresie powiernictwa i nadzoru na poziomie minimum 1 000 000,00 zł,
 • Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 12 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie.
Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie umowę regulującą ich współpracę
Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:
Formularz oferty
Załącznik nr 1
Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Załącznik nr 2
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem dokumentów, że usługi te zostały wykonane należycie.
Załącznik nr 3
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Załącznik nr 4
Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
Załącznik nr 5
Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
Załącznik nr 6
Opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:
Załącznik nr 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 8
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

Załącznik nr 9
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Załącznik nr 10
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VI. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena wyrażona w % od wartości netto realizowanego zadania

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
2. Termin składania ofert: 21.10.2011r. godz. 1000
3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
Dnia 21.10.2011r. o godz. 1015
5. Warunków Zamówienia dostępne do dnia 21.10.2011r.

 

X

Wyślij link znajomemu