• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Świadczenie usługi okresowej kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu Zamawiającego

12.09.2016

Koszalin, dnia 12.09.2016r.
TI.221.7.2016.MD-H

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY
1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub
Dział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług okresowej kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu MWiK (art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane)

Zamówienie obejmuje:
Świadczenie usług okresowej kontroli obiektów budowlanych będących
w użytkowaniu MWiK z art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

Kontrola nie obejmuje instalacji elektrycznych, piorunochronnych gazowych i kominowych.

Zakres kontroli obejmuje:
- przeprowadzenie kontroli stanu obiektów co najmniej 1 raz w roku, a w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada
- sporządzenie protokołu z kontroli dla każdego obiektu
- wpis do książki obiektu.

Kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
- zakończenie: 15.12.2020r.
w tym:
a) przegląd obiektów kontrolowanych 1 raz w roku do dnia 30 listopada każdego roku
b) przegląd obiektów kontrolowanych 2 razy w roku:
- pierwszy przegląd do dnia 31 maja każdego roku
- drugi przegląd do dnia 30 listopada każdego roku.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej.
Potwierdzenia wymagają następujące warunki:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Zdolności technicznej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat (2013-2015), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał usługi o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, tj. wykonywał usługę świadczenia okresowej kontroli obiektów budowlanych,
4. Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje zatrudnienie na umowę o pracę co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 8 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie
Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zmawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:
Formularz oferty

Załącznik nr 1
Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
Załącznik nr 2
Wykaz usług o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia (wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia) wykonywanych w ostatnich trzech latach (2013-2015),
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Załącznik nr 3
Wykaz osób, odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
Załącznik nr 4
Opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden
z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:
Załącznik nr 5
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach.

UWAGA!
Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

VI. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduję wniesienia wadium.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
2. Termin składania ofert: 22.09.2016r. godz. 1000
3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
Dnia 22.09.2016r. o godz. 1015

X

Wyślij link znajomemu