• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Niepodległości

11.04.2012

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:
 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
 tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
 e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

 II. TRYBY
 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
 Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

 III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
 Dział Inwestycji i Remontów MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 008
 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.
 Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl)

 IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Niepodległości (dz. nr 60/12, 60/13, 60/7 obr. 20)

 2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

 V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 - rozpoczęcie z dniem przekazania placu budowy
 - zakończenie do dnia 31.10.2012r.

 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej u finansowej.
 Potwierdzenia wymagają następujące warunki:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – nie dotyczy niniejszego postępowania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w kresie ostatnich pięciu lat (2007-2011) wykonywał roboty o podobnych charakterze co przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca musi udokumentować wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej 5 pracownikami w zakresie sieci wod-kan, w tym minimum 1 osoba pełniąca funkcje kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie sieci wod-kan do kierowani robotami budowlanymi oraz 1 osoba z uprawnieniami w zakresie instalacji elektrycznych (oświadczenie, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy ma wymagane uprawnienia, należy załączyć do oferty).
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
 - wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 12 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spólka z o.o.
 w Koszalinie (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).
 Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
 Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.

 Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń
 i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
 a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
 Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:
 Formularz oferty
 Załącznik nr 1
 Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 - posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 Załącznik nr 2
 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
 Załącznik nr 3
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,
 Załącznik nr 4
 Opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:
 Załącznik nr 5
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 Załącznik nr 6
 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
 Załącznik nr 7
 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 Załącznik nr 8
 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 W przypadku ofert składanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne
 i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 Ponad to należy do oferty załączyć następujące dokumenty:
 Załącznik nr 9
 Oświadczenie dotyczące spółek.
 Załącznik nr 10
 Dowód wpłaty wadium (wadium w pieniądzu – kserokopia potwierdzona przez bank, wadium złożone w innej dopuszczalnej formie – potwierdzenie złożenia w kasie MWiK)
 Załącznik nr 11
 Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów.

 VI. WADIUM:
 Wymagane wadium: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100).

 VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

 VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
 2. Termin składania ofert: 26.04.2012r. godz. 10:00
 3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
 MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
 Dnia 26.04.2012r. o godz. 10:15
 5. Warunków Zamówienia dostępne do dnia 26.04.2012r.

Warunki zamówienia [ZIP]

Dokumentacja warunków gruntowo-wodnych - 2,71 MB - [ZIP]

Dokumentacja projektowa - 15,4 MB - [ZIP]

X

Wyślij link znajomemu