• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa separatora na wylocie nr Wz28 przy ul. Prostej w Koszalinie

19.04.2018

Koszalin, dnia 19.04.2018r.
IZP.221.3.2018.MD-H

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY
1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust. 2 w związku z art.133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub Dział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych – budowa separatora na wylocie nr Wz28 przy
ul. Prostej w Koszalinie

Zamówienie obejmuje:
Budowę układu podczyszczającego ścieki deszczowe odprowadzane z terenu zlewni osiedla Bukowe w Koszalinie oraz przebudowa istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej DN1200mm, DN600mm, DN300mm.
Układ podczyszczający ścieki deszczowe składa się z osadnika wirowego i separatora lamelowego. Oczyszczane ścieki deszczowe odprowadzone zostaną poprzez istniejącą komorę K1 do sieci kanalizacji deszczowej DN1200mm w ulicy Prostej w Koszalinie (dz. nr 5/6 obr. 0017). Teren wokół urządzeń należy utwardzić. Zostanie przebudowana sieć kanalizacji deszczowej DN1200mm wraz z przełączeniem do niej dwóch istniejących w obrębie ulicy Prostej kanałów deszczowych DN600mm i DN300mm.

2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy
 zakończenie: do 30.11.2018r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej.
Potwierdzenia wymagają następujące warunki:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,
 posiada środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia w wysokości minimum 800 000,00 zł,
3. Zdolności technicznej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
Wykonawca musi udokumentować co najmniej wykonanie jednego zadania budowy/wymiany separatora lamelowego.
4. Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje zatrudnienie na umowę o pracę minimum: 1 osobę pełniącą funkcje kierownika budowy
z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, 1 osobę pełniącą funkcje kierownika robót z uprawnieniami w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi.
Osoby te muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane: wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o. o.

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zmawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załącznik do oferty:
Formularz oferty
Załącznik nr 1
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
Załącznik nr 3
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Załącznik nr 4
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.
Załącznik nr 5
Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Załącznik nr 6
Opłacona polisa wraz z dowodem opłaty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik nr 7
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach.

Ponad to należy do oferty załączyć następujące dokumenty:
Załącznik nr 8
Dowód wpłaty wadium.
Załącznik nr 9
Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów.

Uwaga:
Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione
i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

Załącznik nr 10
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć droga elektroniczną na adres: mwik.koszalin@wodkan.pl do trzech dni od dnia otwarcia ofert.

VI. WADIUM:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
30 000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100)
Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
2. Termin składania ofert: 08.05.2018r. godz. 1000
3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
Dnia 08.05.2018r. o godz. 1015

X

Wyślij link znajomemu