• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Raduszka w ul. Bławatków, Konwalii, Magnolii, Róż, Słoneczników, Stokrotek na terenie działek nr: 128, 150, 154, 180, 184/1, 184/2, 188, 196, 208, 209, 213, 221/10, 221/11, 302, 313, 321, 332, 334, 345/2, 345/3, 357, 361, 378, 393/2, 393/3, 400, 404, 429/2, 429/4 obr. 0051

28.11.2016

TI.221.10.2016.HC

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,

75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,

tel. 94 342-62-68 fax:   94  342-29-38

 e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

 II. TRYBY

 

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot progowych określonych w art. 133 ust 1 ustawy, nie stosuje się procedur w niej określonych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Strona internetowa  MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub

Dział Inwestycji i Remontów MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

 IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Raduszka w ul. Bławatków, Konwalii, Magnolii, Róż, Słoneczników, Stokrotek na terenie działek nr: 128, 150, 154, 180, 184/1, 184/2, 188, 196, 208, 209, 213, 221/10, 221/11, 302, 313, 321, 332, 334, 345/2, 345/3, 357, 361, 378, 393/2, 393/3, 400, 404, 429/2, 429/4 obr. 0051.

Zakres robót obejmuje budowę rurociągów grawitacyjnych DN/ID 150 mm oraz DN/ID 200 mm z rur kamionkowych obustronnie glazurowanych o łącznej długości ca 4 433 mb.

Realizację robót należy rozpocząć budową kanalizacji w ul. Róż (dz. nr 196 i 302 obr. 0051).

Zakres robót obejmuje także budowę przepompowni ścieków sanitarnych ze zbiornikiem DN/ID 1500 mm oraz kolektor tłoczny z rur PE 100 DN/OD125 mm s=7,4 mm SDR 17 PN10 o łącznej długości ca 415 mb od przepompowni do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek.

Na terenie przepompowni należy wykonać zasilenie energetyczne, oświetlenie, ogrodzenie oraz plac manewrowy.

Zakres robót obejmuje roboty związane z usunięciem istniejących nasadzeń wskazanych w projekcie budowlanym.

2.  Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

3.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

 V. WYMAGANY  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

-          rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy

-          zakończenie I-go etapu: 29.12.2017 r.  

-          zakończenie II-go etapu:: 28.12.2018 r.

 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

-        kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,

-        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

-        zdolności technicznej lub zawodowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania.
 2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli:

-        wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,

-        posiada środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia w wysokości minimum 2 000 000,00 zł,

 1. Zdolności technicznej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat (2012-2016) przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Wykonawca musi udokumentować co najmniej:

-        wykonanie budowy/wymiany kanalizacji o długości co najmniej 4,4 km z rur PCV od średnicy minimum DN 200 mm w maksymalnie dwóch zadaniach,

-        wykonanie przepompowni ścieków.

 1. Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje minimum: 1 osobą pełniącą funkcje kierownika budowy z uprawnieniami
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, 1 osobę pełniącą funkcje kierownika robót z uprawnieniami
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi oraz 1 osobą pełniącą funkcje kierownika robót z uprawnieniami w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi.

Osoby te muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane: wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem  wydanym przez tą izbę zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.

 

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zmawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń 

i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela  kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

 Formularz oferty

Załącznik  nr 1

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik  nr 2

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat (2012-2016) przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Załącznik  nr 3

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Załącznik nr 4

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Załącznik nr 5

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik  nr 6

Opłacona polisa wraz z dowodem opłaty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik  nr 7

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że nie ma przesłanek do wykluczenia
z postępowania każdy z Wykonawców oddzielnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania  składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca obowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Ponad to należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 8

Oświadczenie dotyczące spółek.

Załącznik nr 9

Dowód wpłaty wadium.

Załącznik nr 10

Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów.

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

Załącznik nr 11

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć droga elektroniczną na adres: mwik.koszalin@wodkan.pl do trzech dni od dnia otwarcia ofert.

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu  i zawarcia umowy. W przypadku ofert składanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania  składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

-          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca obowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione
i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

VI. WADIUM:    

Wymagane wadium: 70 000,00zł  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100).

 VII.  KRYTERIA  OCENY  OFERT:    najniższa cena

 VIII. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

       75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14  - sekretariat pokój nr 214

 1. Termin składania ofert: 14.12.2016 r.  godz. 1000
 2. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 3. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

      MWiK  Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313

      Dnia 14.12.2016r. o godz. 1015

 

X

Wyślij link znajomemu