• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Dworcowej w Koszalinie

04.10.2013

I. ZAMAWIAJĄCY:

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
  tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38 
  e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
  Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub Dział Inwestycji i Remontów MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 14 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Dworcowej w Koszalinie – działki nr 319/2, 131, 324, 325, 326, 327, 329, 335 obr. 20 i działka nr 1/7 obr. 21.
  Zamówienie obejmuje :
  wybudowanie nowej sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicach Dn 80 – 100 mm o łącznej długości ok. L=236m;
  wybudowanie 10 przyłączy wodociągowych o średnicach DN 32 – 50 mm o łącznej długości ok. L=128,85m wraz z montażem nowych zestawów wodomierzowych i zaworów zwrotnych antyskażeniowych w budynkach mieszkalnych przy
  ul. Dworcowej: 1-3, 4, 6, 8, 9, 1, 11, 12, 15, 17;
  wybudowanie 4 odcinków przyłączy wodociągowych (do budynków – ul. Zwycięstwa 17, ul. Dworcowa 5, 5a, 7) o średnicach Dn 40 – 50 mm o łącznej długości ok. L=43,45m przełączających istniejące przyłącza wodociągowe wykonane z rur PE do nowej sieci wodociągowej;
  włączenie nowej sieci wodociągowej Dn 100 mm do istniejącej żeliwnej sieci wodociągowej Dn 200 mm poprzez trójnik i łączniki kołnierzowe ca L=0,6m – ul. Jana z Kolna;
  zdemontowanie istniejącego trójnika żeliwnego Dn200/200/100mm na istniejącej sieci wodociągowej i zamontowanie prostki Dn 200 mm L=0,6m w węźle W36 – ul. Zwycięstwa, w celu trwałego wyłączenia istniejącego wodociągu z eksploatacji;
  zdemontowanie skrzynek do nieczynnych zasuw i hydrantu podziemnego oraz hydrantu nadziemnego.
 2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
 4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia:

 • rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy
 • zakończenie: 30.12.2013r

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – nie dotyczy niniejszego postępowania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat (2008-2012) wykonywał roboty o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
  Wykonawca musi udokumentować co najmniej dwa zadania o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia – tj. wykonywaniem budowy/wymiany sieci wodociągowej o długości co najmniej 300 mb.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje minimum 1 osobą pełniącą funkcje kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie sieci wod-kan. Osoba ta musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
  wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,
  posiada środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia – w wysokości minimum 300 000,00 zł.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 12 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).
  Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
  Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie.
  Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.
  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
  W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca obowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
  Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
  Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

Formularz oferty

Załącznik nr 1
Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Załącznik nr 2
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.

Załącznik nr 3
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Załącznik nr 4
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Załącznik nr 5
Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 6
Opłacona polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden
z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

Załącznik nr 7
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w myśl ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik nr 8
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 9
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

Załącznik nr 10
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 11
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy . W przypadku ofert składanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 12
Oświadczenie dotyczące spółek.

Załącznik nr 13
Dowód wpłaty wadium.

Załącznik nr 14
Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów.

Uwaga:
Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

VI. WADIUM:
Wymagane wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100).

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:
najniższa cena

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
 2. Termin składania ofert: 23.10.2013r. godz. 10:00
 3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
  Dnia 23.10.2013r. o godz. 10:15

 

X

Wyślij link znajomemu