• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa koagulantu pix-113 do prowadzenia strącania wstępnego i końcowego na części ściekowej oraz strącania odcieków i wspomagania zagęszczenia osadów na oczyszczalni ścieków Jamno w ilości 2.200 mg

19.11.2013

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie
ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38
e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA KOAGULANTU PIX-113 DO PROWADZENIA STRĄCANIA WSTĘPNEGO I KOŃCOWEGO NA CZĘŚCI ŚCIEKOWEJ ORAZ STRĄCANIA ODCIEKÓW I WSPOMAGANIA ZAGĘSZCZENIA OSADÓW NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAMNO w ilości 2.200 Mg

Z uwzględnieniem:

 • Dostawa transportem samochodowym do Oczyszczalni w Jamnie na koszt Wykonawcy.
 • Każda dostawa reagenta musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwo ważenia oraz specyfikację produktu pozostawiane w miejscu rozładunku dostawy .
 • Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
 • Dostawa na wskazane miejsce w ciągu 72 godz. od zgłoszenia telefonicznego.
 • Dostawa i rozładunek reagenta PIX – 113 należy do dostawcy i musi odbywać się zgodnie z wymogami Umowy Europejskiej ADR z 1 stycznia 1999 r.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie, w przypadku zmiany technologicznej oczyszczania ścieków lub przerabiania osadów ściekowych lub stwierdzenia nie osiągania założonych efektów stosowania reagenta PIX-113 w czasie eksploatacji .
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyczerpania całkowitego zamówienia.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

 • rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
 • zakończenie 24 miesięcy od daty podpisania umowy...

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i prowadzą działalność gospodarczą w zakresie realizacji zamówienia.
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania
 • podczas realizacji zamówienia będą stosować się do Instrukcji dla wykonawców i dostawców
 • Wymagania podczas realizacji zamówienia . SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:
  ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania
  ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.
  PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

VIII.REALIZACJA DOSTAW:
Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

IX. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert jest cena =100%

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214
 2. Termin składania ofert: 05.12.2013r. godz. 12.00
 3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313
  Dnia 05.12.2013r. godz. 12.15

 

X

Wyślij link znajomemu