• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego

12.12.2011

info :    I.ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38
e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe.
Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego wg zestawienia które stanowi załącznik do warunków zamówienia.

 1. Pakiet A – odczynniki do badań mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /firmy POCH/ Kod CPV 33696300-8 , 33696500-8
 2. Pakiet A2 – odczynniki do badań fizykochemicznych ścieków i certyfikowane materiały odniesienia /oprócz odczynników firmy Merck lub Scharlau/ Kod CPV 33696500-8
 3. Pakiet B – odczynniki do badan mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /firmy Merck/Kod CPV 33696500-8
 4. Pakiet B2 – odczynniki do badań fizykochemicznych ścieków i certyfikowane materiały odniesienia /firmy Merck lub Scharlau/ Kod CPV 33696500-8
 5. Pakiet C - odczynniki do badań mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /oprócz odczynników firmy Merck i POCH/ Kod CPV 33696300-8 , 33696500-8
 6. Pakiet C2 – testy kuwetowe /firmy Merck/ Kod CPV 33696500-8
 7. Pakiet D – szkło i akcesoria kod CPV – 33793000-5
 8. Pakiet E - szkło miarowe kod CPV 337930000-5

Zamawiający przewiduje składanie ofert na poszczególne pakiety

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania zamówionych ilości lub udzielenia zamówienia uzupełniającego w ilości 20% wartości całego zamówienia o ile zajdą uzasadnione okoliczności.

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

 • rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
 • zakończenie 12 miesięcy od daty podpisania umowy..

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – prowadzą działalność gospodarczą w zakresie realizacji zamówienia.
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania
 • podczas realizacji zamówienia będą stosować się do Instrukcji dla wykonawców i dostawców

Wymagania podczas realizacji zamówienia . SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. ,ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem.

 • Specyfikacja i wytyczne stosowania.PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wymagania podczas realizacji zamówienia: Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców i dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .

Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

VIII.REALIZACJA DOSTAW:

Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb z uwzględnieniem:

 • Dostawa transportem samochodowym do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 • Każda dostawa musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwa wymagane w specyfikacji.
 • Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.

IX. WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

X. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert jest cena = 100%

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214
 2. Termin składania ofert: 27.12.2011r. godz. 12.00
 3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313
  Dnia 27.12.2011r. godz. 12.15

 

X

Wyślij link znajomemu