• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

DOSTAWA ODCZYNNIKOW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH WODY I ŚCIEKÓW, TESTÓW FIOLKOWYCH, SZKŁA I AKCESORIA, SZKŁA MIAROWEGO.

02.03.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I.ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38
e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe.
Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego wg zestawienia które stanowi załącznik do warunków zamówienia.
1. Pakiet A – odczynniki do badań mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /firmy POCH/ Kod CPV 33696300-8 , 33696500-8
2. Pakiet A2 – odczynniki do badań fizykochemicznych ścieków i certyfikowane materiały odniesienia /oprócz odczynników firmy Merck lub Scharlau/ Kod CPV 33696500-8
3. Pakiet B – odczynniki do badan mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /firmy Merck/Kod CPV 33696500-8
4. Pakiet B2 – odczynniki do badań fizykochemicznych ścieków/firmy Merck/ Kod CPV 33696500-8
5. Pakiet C - odczynniki do badań mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /oprócz odczynników firmy Merck i POCH/ Kod CPV 33696300-8 , 33696500-8
6. Pakiet C2 – testy kuwetowe i roztwory wzorcowe /firmy Merck/ Kod CPV 33696500-8
7. Pakiet D – szkło i akcesoria kod CPV – 33793000-5
8. Pakiet E - szkło miarowe kod CPV 337930000-5

Zamawiający przewiduje składanie ofert na poszczególne pakiety

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania zamówionych ilości.

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

- rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
- zakończenie 12 miesięcy od daty podpisania umowy..

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2.sytuacji ekonomicznej i finansowej,
3.zdolności technicznej lub zawodowej.
4.przedstawią ofertę zgodną z warunkami zamówienia,
5. zaoferują produkty zgodne ze wszelkimi normami jakościowymi
6.będą realizować zamówienie zgodnie z wymaganiami MWiK przedstawionymi w pkt. 3.

• Wymagania podczas realizacji zamówienia . SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. ,ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem.
• Specyfikacja i wytyczne stosowania.PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Wymagania podczas realizacji zamówienia: Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców i dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

VII.REALIZACJA DOSTAW:

Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb z uwzględnieniem:

• Dostawa transportem samochodowym do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawcy.
• Każda dostawa musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwa wymagane w specyfikacji.

• Wszystkie zamawiane produkty muszą zostać dostarczone w ciągu 14 dni
roboczych od daty otrzymania zamówienia.
● W przypadku pakietu D w uzasadnionych sytuacjach produkty muszą zostać
dostarczone w ciągu 40 dni.
• dostawy zamówionych odczynników, szkła miarowego i akcesoriów odbywać się będą bezpośrednio do laboratoriów które wysłały zapotrzebowanie na adres:
1. Laboratorium Badania Wody, 75-711 Koszalin ul. Żwirowa 14
2. Laboratorium Badania Ścieków , 75-950 Koszalin, ul. Filtrowa (teren Oczyszczalni Ścieków Jamno)
● rozliczenie dostaw odbywać się będzie fakturami po realizacji
dostawy częściowej w terminie do 21 dni od daty wpływu poprawnie
wystawionej faktury i towaru jednocześnie wysłanej na adres Miejskie
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 75-711 Koszalin, ul. Wojaka
Polskiego 14.
• Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.

VIII. WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert jest cena = 100%

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214

2.Termin składania ofert: 20.03.2018r. godz. 12.00

3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313
Dnia 20.03.2018r. godz. 12.15

X

Wyślij link znajomemu