• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego w roku 2012

10.11.2011

I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot progowych określonych w art. 133 ust 1 ustawy, nie stosuje się procedur w niej określonych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Dział Administracyjny MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 005
po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.40
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl)

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego w roku 2012.
2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  • rozpoczęcie: 01.01.2012r.
  • zakończenie: 31.12.2012r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek będzie spełniony
jeżeli wykonawca posiada aktualne zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenie
usług ubezpieczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży
oświadczenie.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 12 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spólka z o.o. w Koszalinie (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

VI. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

  • Cena 60%
  • Jakość 40%

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
2. Termin składania ofert:25.11.2011r. godz. 12:00
3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
Dnia 25.11.2011r. o godz. 12:15

 

X

Wyślij link znajomemu