• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO W ROKU 2018

08.11.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I.ZAMAWIAJĄCY:

1.Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie.

75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14

tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38

e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl  

II. TRYBY

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot progowych określonych w art. 133 ust. 1 ustawy, nie stosuje się procedur w niej określonych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Dział Administracyjny MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój 005

po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew. 40

Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl)

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego i ochronnego w roku 2018.

2. Dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

3.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- rozpoczęcie: 01.01.2018 r.

- zakończenie: 31.12.2018 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

-    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

-    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

-    zdolności technicznej lub zawodowej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 8 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

VII. WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena    -  60 %

Jakość -   40%

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214

2. Termin składania ofert: 24.11.2017 r. godz. 1200 

3. Termin związania z ofertą: liczba dni - 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert

X. DATA GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT :

MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój 313

Dnia:  24.11.2017 r. o godz. 1215

XI. INNE INFORMACJE:

1. Data opublikowania ogłoszenia: 08.11.2017 r.

X

Wyślij link znajomemu