• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego ochronnego w roku 2014

04.11.2013

I. ZAMAWIAJĄCY:

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14
  tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
  e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
  Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot progowych określonych w art. 133 ust. 1 ustawy, nie stosuje się procedur w niej określonych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Dział Administracyjny MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój 005 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew. 40
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl)

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
  Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego ochronnego w roku 2014
 2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 • rozpoczęcie: 01.01.2014r.
 • zakończenie: 31.12.2014r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizowanych dostaw/usług
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 12 ust.l Regulaminu
Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spólka z 0.0. w Koszalinie (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z 0.0. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie.
Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

VII. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

 • Cena - 60 %
 • Jakość - 40%

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 0.0.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
 2. Termin składania ofert: 15.11.2013r. godz. 1200
 3. Termin związania z ofertą: liczba dni - 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert
 4. DATA GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT :
  MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój 313
  Dnia: 15.11.2013r. o godz. 1215

XI. INNE INFORMACJE:

 1. Data opublikowania ogłoszenia: 04.11.2013 r.

 

X

Wyślij link znajomemu