• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011-2013

05.09.2011

I.ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul.Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38 e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl. i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa oleju opałowego -w sezonie grzewczym 2011-2013.
Kod CPV 09.13.51.00 do MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie
Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego do jednostek zamawiającego:
A. Oczyszczalnia Jamno – 10 km od siedziby zamawiającego.
B. Ujęcie Wody Mostowo –20 km od siedziby zamawiającego.

Szacunkowa wielkość zamówienia – około 200.000 litrów oleju opałowego .
Zamawiający informuje, że zamówienie realizowane będzie wg potrzeb i może nie wyczerpać zamówionej ilości.

Wymagania dotyczące oleju opałowego;

 • Gęstość w temperaturze 15o C nie wyższa niż 0,86 g/ml .
 • Wartość opałowa nie niższa niż 42.9 MJ/kg
 • Zawartość siarki nie więcej niż 0,20%m/m
 • Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 24mg/kg
 • Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20o C
 • Temperatura zapłonu nie niższa niż 79oC .

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dostaw w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy z uwzględnieniem:

 • dostawy transportem samochodowym Wykonawcy wyposażonym w przepływomierz oleju opałowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 • każda dostawa paliwa będzie wydawana Zamawiającemu wraz z pełną dokumentacją, a w szczególności: fakturą lub "Wz" wraz z atestem jakościowym producenta oraz deklaracją zgodności z PN.
 • odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
 • zamawiający prześle zapotrzebowanie faxem lub emailem, które na życzenie dostawcy może być potwierdzone pocztą.
 • dostawa oleju opałowego do zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia faksem lub emailem .

V.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

 • rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
 • zakończenie 24 miesięcy od daty podpisania umowy..

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – prowadzą działalność gospodarczą w zakresie realizacji zamówienia.
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania
 • podczas realizacji zamówienia będą stosować się do Instrukcji dla wykonawców i dostawców
 • Wymagania podczas realizacji zamówienia . SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:
  ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania
  ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.
  PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania.
  Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać "Instrukcję dla wykonawców dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin" dołączoną do specyfikacji.

  Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

VIII.RELIZACJA DOSTAW:

Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

IX. WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

X. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert jest cena =100%

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214
 2. Termin składania ofert: 20.09.2011r. godz. 12.00
 3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313
  Dnia 20.09.2011r. godz. 12.15

Aktualizacja 12.09.2011

Dotyczy przetargu na dostawę oleju opałowego

Pytanie 1: Jakie minimalne ilości będą zamawiane na poniższe lokalizacje:
A. Oczyszczalnia Jamno – 10 km siedziby zamawiającego.
B. Ujęcie Wody Mostowo – 20 km od siedziby zamawiającego
Od ilości uzależniona jest oferowana w ofercie cena.

Odpowiedź 1. Minimalne ilości jakie będą zamawiane to:
A. Oczyszczalnia Jamno – 5000 litrów.
B. Ujęcie Wody Mostowo – 5000 litrów
Pytanie 2: Czy rozliczenie następować będzie w 15 stopniach C?

Odpowiedź 2. Dostawy winne być realizowane autocysternami zaopatrzonymi w legalizowane urządzenia wydawcze – pompy oraz w drukarki wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej +15°C
Rozliczenie ilości dostaw następować będzie w temperaturze referencyjnej +15°C.

Aktualizacja 13.09.2011

Dotyczy przetargu na dostawę oleju opałowego.

Pytanie 1. Załączniki SIWZ są ponumerowane, ale tylko w części opisowej a faktycznie brak jest numeracji, w związku z czym brak jest załącznika nr. 5 opisanego jako wykaz dostaw.

Odpowiedź 1. Załącznik nr.5 nie dotyczy niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 2. W SIWZ ani w projekcie umowy nie określono terminu zapłaty za faktury. We wzorze oferty nie przewidziano złożenia takiej propozycji przez dostawce.

Odpowiedź 2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zakupiony i dostarczony olej opałowy przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury na rachunek wykonawcy.

X

Wyślij link znajomemu