• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO w sezonie grzewczym 2017-2018

19.09.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul.Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38 e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:      przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI  ZAMÓWIENIA

 

Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl. i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

 

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 
Przedmiotem zamówienia jest
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO  -w sezonie grzewczym 2017-2018.

Kod CPV 09.13.51.00 do MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego  do jednostek zamawiającego:

- Ujęcie Wody Mostowo –20 km od siedziby zamawiającego.

 

Szacunkowa wielkość zamówienia  – około 28000 litrów oleju opałowego .

Zamawiający informuje, że zamówienie realizowane będzie wg potrzeb i może nie  wyczerpać zamówionej ilości.

 

Wymagania dotyczące oleju opałowego;
------------------------------------------------------

Gęstość w temperaturze 15o C  nie wyższa niż 0,86 g/ml .

Wartość opałowa  nie niższa  niż  42.9 MJ/kg 

Zawartość siarki nie więcej  niż 0,20%m/m

Pozostałość po spopieleniu  nie większa niż 24mg/kg

Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20o C

Temperatura zapłonu nie niższa niż 79oC .

 

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dostaw w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy z uwzględnieniem:

  • dostawy transportem samochodowym Wykonawcy wyposażonym w przepływomierz  oleju opałowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  • każda dostawa paliwa  będzie wydawana Zamawiającemu wraz z pełną dokumentacją, a w szczególności: fakturą lub  ‘Wz’  wraz z atestem jakościowym producenta oraz deklaracją zgodności z PN.
  • odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
  • zamawiający prześle zapotrzebowanie faxem  lub emailem, które na życzenie dostawcy może być potwierdzone  pocztą.
  • dostawa oleju opałowego do zamawiającego nastąpi w terminie  3  dni od daty otrzymania  zamówienia   faksem lub emailem .

 

V.INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJACYCH

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

 

- rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy

- zakończenie 12 miesięcy od daty podpisania umowy..

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

  • Wymagania  podczas realizacji zamówienia .  SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:

ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania

ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.

PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania.

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców  świadczących usługi  na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .

 

Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
 Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

 

VIII.RELIZACJA DOSTAW:

 

Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

IX. WADIUM:

 

Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

 

X. KRYTERIUM OCENY OFERT:

 

Dla zapewnienia porównywalności ofert do obliczania ceny ofertowej należy przyjąć cenę obowiązującą w firmie składającego ofertę na dzień 28.09.2017r

 

Kryterium oceny ofert jest cena     =100%

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

      1.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

         75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214

 

      2.Termin składania ofert: 05.10.2017r. godz. 12.00

 

      3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 

      4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

         MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313

         Dnia 05.10.2017r. godz. 12.15

 

 

 

 

 

X

Wyślij link znajomemu