• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

DOSTAWA PALIW DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH.

29.09.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I.ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38, e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
- przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest
DOSTAWA PALIW DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie

Tankowanie paliw do pojazdów będących w posiadaniu MWiK odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy. Oferowane paliwa muszą spełniać normy przewidziane dla paliw, a w szczególności normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz.U. 08.221.1441. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych na każde żądanie Zamawiającego.

Wielkość zamówienia:
- olej napędowy – dostawy hurtowe ok. 75 tys. litrów.
-olej napędowy ok. 2,5 tys. litrów
- benzyna bezołowiowa ok. 7,5 tys. litrów
- LPG ( auto-gaz) ok. 1,5 tys. litrów

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy paliw w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z 1 miesięcznym wypowiedzeniem.
Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb i może nie wyczerpać ilości określonych w postępowaniu.

Wymagania odnośnie realizacji dostaw:
A. Sprzedaż paliw odbywać się będzie na stacji paliw czynnej całodobowo.
B.Dostawa hurtowa oleju napędowego dostarczana będzie do zbiorników magazynowych Zamawiającego umiejscowionych na terenie Oczyszczalni Ściekó w Jamnie k/Koszalina
C. Paliwa do stacjonarnych agregatów prądotwórczych dostarczane będą na Ujęcia wody w miejscowościach Koszalin i Mostowo,
D. Sprzedaż na zasadzie bezgotówkowego tankowania paliwa do pojazdu będącego w posiadaniu MWiK Koszalin.
E. Wykonawca obowiązany będzie prowadzić asygnaty zbiorcze ; imię i nazwisko osoby tankującej , nr rej. Pojazdu lub typ urządzenia , podpis osoby pobierającej.
F. Potwierdzenie pobranej ilości paliwa w karcie drogowej lub karcie pracy - pieczęć i podpis pracownika stacji paliw.
G. Rozliczenie tankowania bezgotówkowego - faktura zbiorcza ( wraz z asygnatą ), co 7 dni o terminie płatności minimum 14 dni.
H. Wysokość zadaszenia podjazdu pod dystrybutor paliwa - minimum 4,30 m I..Lokalizacja stacji paliw miasto Koszalin.
J.Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia dokumentu potwierdzającego tankowanie (WZ) w 2 egz. 1 wydany kierowcy podczas tankowania a 2 dołączony do faktury.
K. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia dokumentu zbiorczego, składającego się z zestawienia ilości pobranego paliwa w danym miesiącu w rozbiciu na poszczególne rodzaje paliwa przypisane pojazdom i urządzeniom i dostarczyć go Zamawiającemu niezwłocznie po każdym zakończonym miesiącu

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

- rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
- zakończenie 6 miesięcy od daty podpisania umowy..

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3.Dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

• Wymagania podczas realizacji zamówienia . SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:
ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania
ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.
PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania.
Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

VIII.REALIZACJA DOSTAW:

Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

IX. WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

X. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Dla zapewnienia porównywalności ofert do obliczania ceny ofertowej należy przyjąć cenę obowiązującą w firmie składającego ofertę na dzień 10.10.2017r.

Kryterium oceny ofert jest cena =80%
upust =20%

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214

2.Termin składania ofert: 17.10.2017r. godz. 12.00

3.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313
Dnia 17.10.2017r. godz. 12.15

X

Wyślij link znajomemu