• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa samochodu ciężarowego z napędem na cztery koła

28.11.2011

I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY
1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Dział Inwestycji i Remontów MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 008
po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl)

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Dostawa samochodu ciężarowego z napędem na cztery koła
2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
- Termin dostawy do 31.12.2011r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej u finansowej.
Potwierdzenia wymagają następujące warunki:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - nie dotyczy niniejszego postępowania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia- warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie realizował dostawę co najmniej jednego samochodu z napędem na cztery koła o podobnych parametrach i wartości co przedmiot zamówienia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten będzie spełniony po złożeniu oświadczenia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 12 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spólka z o.o. w Koszalinie (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedziba w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie.
Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie umowę regulującą ich współpracę.
Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:
Formularz oferty
Załącznik nr 1
Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Załącznik nr 2
Wykaz wykonanych dostaw w ostatnich trzech latach przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów że dostawy te zostały zrealizowane należycie.
Załącznik nr 3
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:
Załącznik nr 4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 5
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
Załącznik nr 6
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Załącznik nr 7
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku ofert składanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców oddzielnie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ponadto należy do oferty załączyć następujące dokumenty:
Załącznik nr 8
Świadectwo Homologacji Typu na pojazd kompletny lub decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania tego świadectwa - dokument wydany przez Ministra Infrastruktury, ważny na dzień składania ofert (fabryczna homologacja pojazdu-pojazd ciężarowy)
Załącznik nr 9
Szczegółowa specyfikacja dotycząca oferowanego pojazdu
Załącznik nr 10
Oświadczenie dotyczące spółek

VI. WADIUM:
Nie dotyczy

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
2. Termin składania ofert: 09.12.2011r. godz. 10:00
3. Termin związania z ofertą: liczba dni - 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
Dnia 09.12.2011r. o godz. 10:15
5. Warunków Zamówienia dostępne do dnia 09.12.2011r.

 

X

Wyślij link znajomemu