• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa trzech sztuk samochodów furgon/van/dostawczych i jedengo samochodu osobowego - 5 miejscowego

29.05.2018

Koszalin, dnia 29.05.2018r.
UI.221.6.2018.MD-H

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY
1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust. 2 w związku z art.133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub Dział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa trzech sztuk samochodów furgon/van/dostawczych j jednego samochodu osobowego – 5 miejscowego

Zamówienie obejmuje:
Dostawę samochodów dostawczych-furgon/van – 3 szt.
Dostawę samochodu osobowego – 5 drzwiowego – 1 szt.

2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy
 zakończenie: do 31.08.2018r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej.
Potwierdzenia wymagają następujące warunki:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,
3. Zdolności technicznej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostawę co najmniej jednego samochodu dostawczego i jednego samochodu osobowego podobnych parametrach i wartości co przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zmawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2
Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..
Załącznik nr 3
Opłacona polisa wraz z dowodem opłaty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:
Załącznik nr 4
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach.

Ponad to należy do oferty załączyć następujące dokumenty:
Załącznik nr 5
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 6
Szczegółowa specyfikacja dotycząca oferowanych samochodów.

Uwaga:
Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

Załącznik nr 7
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć droga elektroniczną na adres: mwik.koszalin@wodkan.pl do trzech dni od dnia otwarcia ofert.

VI. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
2. Termin składania ofert: 13.06.2018r. godz. 1000
3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
Dnia 13.06.2018r. o godz. 1015

X

Wyślij link znajomemu