• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

DOSTAWA WODOMIERZY DO ZIMNEJ WODY I MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU.

01.03.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka  z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38

e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI  ZAMÓWIENIA

Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl

i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy i modułów radiowych;

1.Wodomierze: DN-15 ,DN-20 , DN-25, DN-32, DN-65,DN-100.
2.Moduły radiowe do zdalnego odczytu

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych  i wariantowych.

Integralna część zamówienia stanowi SIWZ wraz z formularzem ofertowym oraz projektem umowy .

Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb, w następującym terminie:

- rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy

- zakończenie umowy: po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Z uwzględnieniem:

  • Dostawa transportem samochodowym do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
  • Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
  • Dostawa na wskazane miejsce  do 14 dni . od zgłoszenia telefonicznego.

Dostarczone wodomierze mają być odporne na zakłócenia pracy w polu magnetycznym magnesów neodymowych., a okres gwarancji dla wodomierzy jednostrumieniowych 60 miesięcy, wodomierzy objętościowych 24 miesiące i moduły radiowe gwarancja min. 24 miesiące.
Przy każdej dostawie karty gwarancyjne i atesty higieniczne certyfikaty Zamawiający żąda rękojmi ,która jest równa okresowi gwarancji.

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

- termin związania z oferta wynosi 30 dni.

- rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy

- zakończenie 12 miesięcy od daty podpisania umowy..

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki:

  -  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

     wynika to z odrębnych przepisów.

  -  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  -  zdolności technicznej lub zawodowej

  • Wymagania  podczas realizacji zamówienia .  SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:

ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania

ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.

PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania.

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców  świadczących usługi  na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .

Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
 Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

VII.REALIZACJA DOSTAW:

Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

VIII. WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert jest cena     =100%

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

      1.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

         75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214

      2.Termin składania ofert: 22.03.2018r. godz. 12.00

      3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

      4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

         MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313

         Dnia 22.03.2018r. godz. 12.15

 

 

 

 

X

Wyślij link znajomemu