• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

21.03.2013

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

  • Dostawę wodomierzy i modułów radiowych,

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr. 1 Firmy MIROMETR Sp. z o.o.
43-440 Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena (100 punktów)

Uzasadnienie wyboru:

Złożona w przetargu oferta spełniła postawione warunki.
Z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

X

Wyślij link znajomemu