• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POLIMERÓW : PRAESTOL 855 BS i PRAESTOL 2530.

27.11.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 347 -19 – 37
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
-Przetarg nieograniczony
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt . 4
I ust. 2 w związku z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. , do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych .
III. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dokumenty lub informacje przekazane faksem niezwłocznie należy potwierdzić na piśmie.
Adres zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 342 29 38. ,w.75, Tel/fax. 94 347 19 37, e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy polimerów w stanie sypkim :
1.Polimeru do wspomagania odwadniania osadów ściekowych PRAESTOL 855 B
w ilości do 30.000 kg przez okres 12 miesięcy x 2= do 60.000 kg przez okres 24
miesięcy od daty podpisania umowy .
2.Polimer do prowadzenia strącania wstępnego PRAESTOL 2530 w ilości do 2.000 kg
przez okres 12 miesięcy x 2 = do 4.000 kg przez okres 24 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Warunki zamówienia:
1.Cena polimeru podana w PLN niezmienna w czasie trwania umowy /24 m-cy/
uwzględniająca transport do Oczyszczalni Jamno
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy w dowolnym momencie trwania umowy w przypadku stwierdzenia nie osiągnięcia założonych efektów odwadniania osadów w czasie eksploatacji, w takim przypadku zamawiającego obowiązuje pisemne powiadomienie dostawcy .
• Każda dostawa reagenta musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwo ważenia oraz specyfikację produktu pozostawiane w miejscu rozładunku dostawy .
• Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
• Dostawa na wskazane miejsce w ciągu 14 dni. od zgłoszenia telefonicznego.
• Wykonawca gwarantuje jakość produktu zgodnie z normą zakładową , która stanowi załącznik do umowy.
• Dostawa w opakowaniach po 25kg.
V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
- rozpoczęcie z chwilą podpisania umowy.
- zakończenie 24 miesiące od daty podpisania umowy.
VI.ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
A. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- zdolności technicznej lub zawodowej
B. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. W takim przypadku należy złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo z zakresem umocowania. Pełnomocnictwo winno określać także Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia wraz z określeniem wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
C. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawstwo.
D. Dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
E. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
• Wymagania podczas realizacji zamówienia . SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:
ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania
ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.
PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania.
Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
VIII.REALIZACJA DOSTAW:
Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
IX. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert jest cena =100%
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214
2.Termin składania ofert: 12.12.2018r. godz. 12.00
3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert 12.12.2018 , godz. 12.15
MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313

X

Wyślij link znajomemu