• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ DOSTAWY PIASKU

10.02.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka  z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38 e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:      przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI  ZAMÓWIENIA

Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl

i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy piasku. KOD CPV 14200000-3

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację  w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy dostawy piasku  - 2.400  ton rocznie  x 3 lata =   7,200 ton

Z uwzględnieniem:

 • Dostawa piasku wraz z kosztami transportu.
 •  Piasek przeznaczony do zagęszczania ubytków po awariach wodociągowo-kanalizacyjnych o granulacji 0,1 – 2,00 mm bez frakcji pylistych, gliniastych i kamieni.
 • Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
 • Dostawa na wskazane miejsce w ciągu 24 godz. od zgłoszenia telefonicznego.
 • Dostawa transportem samochodowym do siedziby zamawiającego  na koszt Wykonawcy.
 • Każda dostawa  musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwa wymagane w specyfikacji.
 • Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego

V.  INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego w ilości 20% wartości całego zamówienia o ile zajdą uzasadnione okoliczności .

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

- rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy

- zakończenie 36 miesięcy od daty podpisania umowy..

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:

. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

-        kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

-        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

-        zdolności technicznej lub zawodowej.

B. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. W takim przypadku należy złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo z zakresem umocowania. Pełnomocnictwo winno określać także Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia wraz z określeniem wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienia.

C. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawstwo. 

D. Dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

E. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie  i  przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców  świadczących usługi  na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .

Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń.
 Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem

VIII.WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert jest cena  = 100%

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

      1.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

         75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214

      2.Termin składania ofert: 27.02.2017r. godz. 12.00

      3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

      4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

         MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313

         Dnia 27.02.2017r. godz. 12.15

 

 

 

X

Wyślij link znajomemu