• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Realizacja dostawy piasku. KOD CPV 14200000-3

01.02.2011

I.ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38 e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl
i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy piasku. KOD CPV 14200000-3
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy dostawy piasku - 2.233 ton rocznie x 3 lata = 6.700 ton
Z uwzględnieniem:

 • Dostawa piasku wraz z kosztami transportu.
 • Piasek przeznaczony do zagęszczania ubytków po awariach wodociągowo-kanalizacyjnych o granulacji 0,1 – 2,00 mm bez frakcji pylistych, gliniastych i kamieni.
 • Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
 • Dostawa na wskazane miejsce w ciągu 24 godz. od zgłoszenia telefonicznego.
 • Dostawa transportem samochodowym do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 • Każda dostawa musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwa wymagane w specyfikacji.
 • Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego w ilości 20% wartości całego zamówienia o ile zajdą uzasadnione okoliczności .

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

 • rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
 • zakończenie 36 miesięcy od daty podpisania umowy..

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – prowadzą działalność gospodarczą w zakresie realizacji zamówienia.
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonego oświadczenia. Oświadczenie powinno być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
Brak wymaganych oświadczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej. Oferenci występujący wspólnie np. jako konsorcjum, mogą złożyć jedną ofertę pod warunkiem, że:
A. Do oferty przedłożą umowę o zawarcia związku gospodarczego (konsorcjum) zawierającą co najmniej:

 • zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swym zakresem przedmiot zamówienia,
 • wymienienie wszystkich podmiotów wchodzących w skład związku gospodarczego (konsorcjum) w tym wskazanie Pełnomocnika uprawnionego do podpisania oferty i umowy,
 • wskazanie podmiotu reprezentującego związek (konsorcjum) przed zamawiającym,
 • czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia,
 • podział zadań na poszczególne podmioty i przybliżoną wartość realizowanych przez nie części przetargu,
 • wskazanie podmiotu rozliczającego przetarg przed zamawiającym.

B. Spełnienie przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum pozostałych warunków wymaganych od wykonawców zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
C. Wiodący partner (lider) pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; on zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
Wymagania podczas realizacji zamówienia . SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:

 • ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania
 • ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.
 • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .

Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń.
Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem

VIII.WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert jest cena = 100%

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214
 2. Termin składania ofert: 16.02.2011r. godz. 12.00
 3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313
  Dnia 16.02.2011r. godz. 12.15

 

 

X

Wyślij link znajomemu