• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Realizacja dostawy polimerów w stanie sypkim

17.10.2011

I.ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38
e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl
i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy polimerów w stanie sypkim .

 • Polimeru do wspomagania odwadniania osadów ściekowych PRAESTOL 855 BS w ilości 18.000 kg przez okres 12 miesięcy x 3= 54.000 kg przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy .
 • Polimer do prowadzenia strącania wstępnego PRAESTOL 2530 w ilości 2.000 kg przez okres 12 miesięcy x 3 = 6.000 kg przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Warunki zamówienia:

 • Cena polimeru podana w PLN niezmienna w czasie trwania umowy /36 m-cy/, uwzględniająca transport do Oczyszczalni Jamno
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy w dowolnym momencie trwania umowy w przypadku stwierdzenia nie osiągnięcia założonych efektów odwadniania osadów w czasie eksploatacji, w takim przypadku zamawiającego obowiązuje pisemne powiadomienie dostawcy .

 

 • Każda dostawa reagenta musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwo ważenia oraz specyfikację produktu pozostawiane w miejscu rozładunku dostawy .
 • Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
 • Dostawa na wskazane miejsce w ciągu 14 dni. od zgłoszenia telefonicznego.
 • Wykonawca gwarantuje jakość produktu zgodnie z normą zakładową , która stanowi załącznik do umowy.

V.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

 • rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
 • zakończenie 36 miesięcy od daty podpisania umowy..

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i prowadzą działalność gospodarczą w zakresie realizacji zamówienia.
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania
 • podczas realizacji zamówienia będą stosować się do Instrukcji dla wykonawców i dostawców

Wymagania podczas realizacji zamówienia . SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:
ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania
ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.
PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania.
Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

VIII.REALIZACJA DOSTAW:

Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

IX. WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

X. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert jest cena =100%

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214
 2. Termin składania ofert: 31.10.2011r. godz. 12.00
 3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313
  Dnia 31.10.2011r. godz. 12.15

X

Wyślij link znajomemu