• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Realizacja dostawy wodomierzy do zimnej wody dn-15, dn-20, dn-25, dn-32, dn-40, dn-50, dn-80, dn-150, dn-250 kod CPV-38421100-3, oraz modułów radiowych

22.02.2011

I.ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38 e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl
i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy wodomierzy do zimnej wody dn-15, dn-20, dn-25, dn-32, dn-40, dn-50, dn-80, dn-150, dn-250 kod CPV-38421100-3, oraz modułów radiowych wg tabeli

lp Rodzaj materiału Średnica DN Ilość zam.

 1. Wodomierz objętościowy klasa B 15 150 szt.
 2. Wodomierz JS 2,5 klasa B 20 1900 szt.
 3. Wodomierz JS 3,5 klasa B 25 160 szt.
 4. Wodomierz objętościowy 6,0 klasaC dł.260C 32 20 szt.
 5. Wodomierz objętościowy 10,0 klasa Cdł.300 40 120 szt.
 6. Wodomierz JS dł 270 mm klasa C 50 28 szt.
 7. Wodomierz JS dł;300klC 80 10 szt.
 8. Wodomierz JS.dł.360kl.C 100 8 szt.
 9. Wodomierz JS kl C 65 1 szt.
 10. Wodomierz JS kl C 150 1 szt.
 11. Wodomierz JS kl C 250 1 szt.
 12. Moduł do zdalnego odczytu IZAR 2670 szt.

Z uwzględnieniem:

Dostawa wodomierzy do zimnej wody dn-15, dn-20, dn-25, dn-32, dn-40,
dn-50, dn-80, dn-150, dn-250 kod CPV-38421100-3, wraz z kosztami
transportu.

 • Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
 • Dostawa na wskazane miejsce w ciągu 14 dni od zgłoszenia telefonicznego.
 • Dostawa transportem samochodowym do siedziby zamawiającego na koszt
  Wykonawcy.
 • Każda dostawa musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwa wymagane
  w specyfikacji.
 • Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego w ilości 20% wartości całego zamówienia o ile zajdą uzasadnione okoliczności .

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:

 • rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
 • zakończenie 12 miesięcy od daty podpisania umowy..

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – prowadzą działalność gospodarczą w zakresie realizacji zamówienia.
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonego oświadczenia. Oświadczenie powinno być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
Brak wymaganych oświadczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu.

 

X

Wyślij link znajomemu