• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Remont dwóch przepompowni na Oczyszczalni Ścieków na oś. Jamno ul. Filtrowa

01.03.2011

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub
Dział Inwestycji i Remontów MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
  Remont dwóch przepompowni na Oczyszczalni Ścieków na oś. Jamno ul. Filtrowa:
  przepompownia P06
  przepompownia P01
 2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 • rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy
 • zakończenie do dnia 16.05.2011r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek ten będzie spełniony po złożeniu oświadczenia.
6.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia– warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat (2006-2010) wykonywał roboty o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca musi udokumentować co najmniej jedno zadanie o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia - tj. wykonanie remontu przepompowni ścieków.
6.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej 3 pracownikami w zakresie sieci wod-kan, w tym minimum 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie sieci wod-kan do kierowania robotami budowlanymi wraz z numerem uprawnień oraz zaświadczeniem o przynależności do stosownej izby (oświadczenie, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy ma wymagane uprawnienia, należy załączyć do oferty).
6.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
- wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności
- posiada środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia – w wysokości minimum 80 000,00 zł.

VI. WADIUM:

Wymagane wadium 5.000,00 zł

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
 2. Termin składania ofert: 15.03.2011r. godz. 10:00
 3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
Dnia 15.03.2011r. o godz. 10:15

X

Wyślij link znajomemu