• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Koszalina

14.09.2016

Koszalin, dnia 12.09.2016r.

TI.211.33.2016.HC

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY
1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub
Dział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Koszalina:

kanalizacja sanitarna
1. ul. Dzieci Wrzesińskich - Lechicka dn 200 i 250 L ≈ 400 m
2. ul. Piastowska - Drzymały dn 400/600 i dn 450 L ≈ 400 m
3. ul. Kutrzeby dn 200 L ≈ 400 m
4. ul. Połczyńska dn 200 L ≈ 1300 m
5. ul. Zorzy dn 200 L ≈ 80 m
6. ul. Tęczy dn 200 L ≈ 140 m
Razem L ≈ 2 720 m
kanalizacja deszczowa
7. ul. Okulickiego - Gałczyńskiego dn 200 i dn 300 L ≈ 305 m
8. ul. Księżycowa dn 200 L ≈ 130 m
9. ul. Tęczy dn 200 L ≈ 140 m
10. ul. Władysława IV - Pionierów dn 200 i dn 300 L ≈ 160 m
11. ul. Orla - Gnieźnieńska dn 300 L ≈ 200 m
12. ul. Plater - Gierczak dn 200 i dn 300 L ≈ 400 m
13. ul. Komunalna dn 300 L ≈ 200 m
Razem L ≈ 1 535 m

2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniającego

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
- zakończenie: 20.12.2016r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej.
Potwierdzenia wymagają następujące warunki:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
- wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Zdolności technicznej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat (2011-2015) przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykonawca musi udokumentować wykonywanie w zakresie jednego zadania renowacji kanałów sanitarnych i/lub deszczowych we wskazanej technologii w zakresie średnic 200-600 mm (o średnicach kołowych, jajowych, trójkątnych, gruszkowych lub dzwonowych) o długości min. 3 000,00 m.
4. Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi:
- oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowej wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie.
Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca obowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

Formularz oferty

Załącznik nr 1
Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- zdolności technicznej lub finansowej.

Załącznik nr 2
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat (2011-2015) przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykonawca musi udokumentować wykonywanie renowacji kanałów sanitarnych i/lub deszczowych we wskazanej technologii w zakresie średnic 200 600 mm (o średnicach kołowych, jajowych, trójkątnych, gruszkowych lub dzwonowych) o łącznej długości min. 4 000,00 m.

Załącznik nr 3
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Załącznik nr 4
Aprobata techniczna lub Krajowa Deklaracja Zgodności

Załącznik nr 5
Opłacona polisa wraz dowodem opłaty, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik nr 6
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 7
Dowód wpłaty wadium.

Załącznik nr 8
Informacja dotycząca grubości oferowanych rękawów poparta wyliczeniami wytrzymałościowymi.

Załącznik nr 9
Oświadczenie oferenta, że do renowacji kanałów zostanie użyty rękaw nasycony żywicą u producenta.

Załącznik nr 10
Harmonogram rzeczowy wykonywanych prac, który będzie załącznikiem do umowy na realizację robót.

Uwaga:
Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

VI. WADIUM:
Wymagane wadium: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
2. Termin składania ofert: 28.09.2016r. godz. 1000
3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
Dnia 28.09.2016r. o godz. 1015

 

X

Wyślij link znajomemu