• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Renowacja bezwykopowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach m. Koszalina

18.07.2011

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską

ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Koszalin, 15.07.2011r.

RI- 211-18-4/2011EW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedziba w Koszalinie
przy ul. Wojska Polskiego 14
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedziba w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14.
Adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia:
www.mwik.koszalin.pl

Przedmiot zamówienia:
Renowacja bezwykopowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach m. Koszalina:
w ul. Jana z Kolna DN 300 L=467mb, w ul. Moniuszki DN 400 L=299mb, DN 500
L= 295mb, w ul. Kaszubskiej DN 200 L=1466mb.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: z chwila podpisania umowy
Zakończenie do 30.10.2011r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Warunek ten będzie spełniony przez złożenie oświadczenia.
Posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunek ten będzie spełniony przez złożenie wymaganego wykazu (potwierdzającego posiadanie wymaganej wiedzy i doświadczenia), z podaniem wartości robót, przedmiotu robót, dat wykonania i odbiorców robót wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca musi udokumentować wykonanie co najmniej dwóch zadań o rodzaju i zakresie odpowiadającym robotom stanowiącym przedmiot zamówienia – tj. wykazać się wykonaniem renowacji kanałów sanitarnych w wymaganej technologii w zakresie średnic 200-500 mm (o średnicach kołowych, jajowych, trójkątnych, gruszkowych lub dzwonowych), o wartości minimalnej 400 000 brutto zł dla każdego zadania.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udowodni dysponowanie następującymi wymaganymi osobami:
- co najmniej 5 pracownikami, w tym przynajmniej 1 osobą personelu kierowniczego, przeszkolonymi w zakresie technologii objętej zamówieniem;
Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udowodni dysponowanie następującym wymaganym potencjałem technicznym:
- posiadaniem aprobaty technicznej na zestaw elementów do wykonywania renowacji sieci kanalizacyjnych z prawem do jej stosowania lub posiadaniem aprobaty technicznej na zestaw elementów do wykonywania renowacji sieci kanalizacyjnych z licencją wystawioną przez dostawców materiałów, o których mówi aprobata.
W przypadku braku aprobaty na proponowany rękaw, do oferty załączona powinna zostać prawidłowo wystawiona i podpisana Krajowa Deklaracja Zgodności z obowiązującymi normami, wraz z dokumentami niezależnych laboratoriów, potwierdzającymi spełnienie wymogów określonych w warunkach zamówienia. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia do wysokości minimum 900 000 zł tj. posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości minimum 900 000 zł.,
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 000 zł. – na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wymaganej wysokości, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 12 ust. Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie (Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://mwik.koszalin.ibip.pl/public/?id=149231 ).
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie.
Dodatkowo o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy potwierdzą, że oferowane usługi i roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego- poprzez złożenie odpowiednich określonych poniżej (załącznik nr 13 i 14) w siwz dokumentów przedmiotowych.
Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.
MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie ustanowiła, udokumentowała, wdrożyła, utrzymuje i ciągle doskonali SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm: ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania ISO 14001:2004 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca obowiązany jest przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone i świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenach należących do MWiK Koszalin”.
W przypadku rażących uchybień w przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa lub wymagań „Instrukcji....” przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania zakazu wejścia na swój teren osobom winnym tych wykroczeń. Dalsze nieprzestrzeganie wymagań może doprowadzić do zerwania umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca obowiązany jest złożyć zobowiązanie do przestrzegania zasad wynikających ze stosowania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higiena pracy
Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odpowiednio wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załączniki do oferty:
a) Formularz oferty
b) Załącznik nr 1 - Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
 • ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) Załącznik nr 2 - Wykaz robót o rodzaju i zakresie odpowiadającym robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wymaganej wartości, wykonywanych w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
d) Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
e) Załącznik nr 4 - Aprobata techniczna lub Krajowa Deklaracja Zgodności;
f) Załącznik nr 5 - Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wymaganej wysokości, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
g) Załącznik nr 6 - Opłacona polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wymaganej wysokości.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie. Powyższe warunki wykonawcy spełniają łącznie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca / wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składa / składają następujące dokumenty:
a) Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
b) Załącznik nr 8 - Aktualny odpis z właściwego rejestru (aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – opcjonalnie- nie jest wymagane), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert;

 • stosowne Pełnomocnictwo (a)- w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub dokumentów załączonych do oferty, ,
 • w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, o ile nie został załączony do oferty,

c) Załącznik nr 9 - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Załącznik nr 10 - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy składają wymagane dokumenty odpowiednio do swojej sytuacji formalnej.
W przypadku ofert składanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Ponad to należy do oferty załączyć następujące dokumenty:
a) Załącznik nr 11 - Oświadczenie dotyczące spółek;
b) Załącznik nr 12 - Dowód wniesienia wadium;
c) Załącznik nr 13 - Informacja dotycząca grubości oferowanych rękawów poparta wyliczeniami wytrzymałościowymi;
d) Załącznik nr 14 - Oświadczenie wykonawcy, że do renowacji kanałów zostanie użyty rękaw nasycony żywicą u producenta;
e) Załącznik nr 15 - Harmonogram rzeczowy wykonywanych prac, który będzie załącznikiem do umowy na realizację robót;
f) Załącznik nr 16 - Zobowiązanie wykonawcy do przestrzegania zasad „Instrukcji dla wykonawców”.
Wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)
Kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert jest cena 100% za wykonanie całości zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 02.08.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie MWiK w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 pok. 214.
Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert przez 30 dni.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybierać oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

Odpowiedzi na pytania oferentów - Pobierz [PDF]

Aktualizacja 28.07.2011

Odpowiedzi na pytania oferentów - Pobierz [PDF]

 

X

Wyślij link znajomemu