• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Rozbudowa punktu zlewnego na trenie oczyszczalni ścieków os. Jamno Koszalin ul. Filtrowa dz. 883 obręb 053

24.05.2013

I. ZAMAWIAJĄCY:

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
  tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38 
  e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
  Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub
Dział Inwestycji i Remontów MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa punktu zlewnego na trenie oczyszczalni ścieków os. Jamno Koszalin ul. Filtrowa dz. 883 obręb 053
Zakres robót obejmuje zabudowę i zagospodarowanie terenu istniejącego punktu zlewnego na trenie oczyszczalni ścieków os. Jamno ul. Filtrowa:

 1. obniżenie terenu między ścianką punktu zlewnego, a kanałem 1800 mm w miejscu utwardzenia
 2. wycięcie fragmentu ściany czołowej istniejącego punktu zlewnego
 3. wykonanie 3 spustów ścieków z kontenera
 4. wykonanie płyty żelbetowej pod kontener 3,65 x 2,2 x 0,2 m
 5. montaż przykrycia istniejącego koryta spustu ścieków
 6. montaż kontenera 3,46 x 2 x 2,65 m
 7. wykonanie utwardzonego placu wokół kontenera
 8. wykonanie stopienia żelbetowego wejściowego do ściany czołowej kontenera stacji zlewczej
 9. wykonanie odwodnienia liniowego placyku przy korycie spustowym
 10. montaż drobnych elementów : słupki na węże, koryta ociekowe pod węże
 11. wykonanie przyłącza wodociągowego do kontenera
 12. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do kontenera
 13. wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera
 14. wykonanie oświetlenia punktu zlewnego
 15. wykonanie kabla transmisji danych
 16. montaż anten mikropaskowych do komunikacji radiowej oraz dokładne dopasowanie sygnału tych anten
 17. instalacja komputera PC w budynku dyspozytorni
 18. odtworzenie zieleni niskiej
 19. rozruch punktu zlewnego wraz z określeniem parametrów brzegowych dla ścieków o różnym charakterze (bytowe, poprodukcyjne). Wymagane jest sporządzenie sprawozdania z rozruchu (rozruch instalacji w kontenerze należy przeprowadzić przez producenta lub przy jego udziale)
 20. przeszkolenie pracowników i dostawców ścieków dowożonych w zakresie obsługi technicznej i BHP stacji zlewczej wraz z systemem odczytu danych zainstalowanym w Dyspozytorni Oczyszczalni

UWAGA:
Sprzęt komputerowy tzn. komputer PC, anteny kierunkowe, zestawy obejmujące nadajnik i zasilacz należy zastosować takie jak w projekcie branży elektrycznej lub inne klasy nie gorszej niż w w/w projekcie
Szczegółowy opis wykonania robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym.
Rozbudowę punktu zlewnego na trenie oczyszczalni ścieków os. Jamno Koszalin ul. Filtrowa dz. 883 obręb 053 należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym uwzględniając warunki geotechniczne oraz uzgodnienia poszczególnych instytucji.

 • Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
 • Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
 • Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia:

 • rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy
 • zakończenie: do dnia 21.10.2013r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – nie dotyczy niniejszego postępowania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w kresie ostatnich pięciu lat (2008-2012) wykonywał roboty o podobnych charakterze co przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca musi udokumentować wykonanie budowy/rozbudowy punktu zlewnego.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje minimum 1 osobą pełniącą funkcje kierownika budowy z uprawnieniami zakresie sieci wod-kan., 1 osobą do kierowania robotami elektrycznymi z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby te muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane: wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
  wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności
  posiada środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia – w wysokości minimum 170 000,00 zł
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 12 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).
  Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
  Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.
  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca obowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
  Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

Formularz oferty

Załącznik nr 1
Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Załącznik nr 2
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Załącznik nr 3
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Załącznik nr 4
Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 5
Opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

Załącznik nr 6
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w myśl ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik nr 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

Załącznik nr 9
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 10
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ponad to należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 11
Oświadczenie dotyczące spółek.

Załącznik nr 12
Dowód wpłaty wadium

Załącznik nr 13
Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów.

Uwaga:
Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

VI. WADIUM:
Wymagane wadium: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:
najniższa cena

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
 2. Termin składania ofert: 07.06.2013r. godz. 10:00
 3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
  Dnia 07.06.2013r. o godz. 10:15

 

 

 

X

Wyślij link znajomemu