• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

UBEZPIECZENIE MIENIA I ŚRODKÓW TRANSPORTU

22.11.2018

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Oficjalna nazwa i adres  zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,

75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,

tel. 94 342-62-68 fax: 94  342-29-38

e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY

1.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: zamówienie sektorowe, zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 132 ust 1 pkt. 4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl)

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w tym komunikacyjne Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koszalinie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

2.  Dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub dwóch części. Zamówienie dzieli się na poniższe części:

Cześć nr I

Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka ubezpieczeniowe:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Część nr II

Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka ubezpieczeniowe:

- ubezpieczenie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

- ubezpieczenie autocasco;

- ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów;

- ubezpieczenie assistance.

3.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

V. WYMAGANY  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: 01.01.2019 r.

- zakończenie: 31.12.2020 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Wykonawca musi posiadać prawo (zezwolenie) do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu niniejszego zamówienia w ramach danej części zamówienia;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 8 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.

Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w niniejszym punkcie musi wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.

VI. WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

VII.  KRYTERIA  OCENY  OFERT:

I etap:

W Części nr I:

1. cena oferty                                                  - 80 %

2. fakultatywne warunki ubezpieczenia     - 20 %

W Części nr II:

1. cena oferty                                                  - 90 %

2. fakultatywne warunki ubezpieczenia     - 10 %

III etap:

Na wybór najkorzystniejszej oferty w wyniku negocjacji – etap III wpływ będzie miało zaproponowanie:

- ostatecznej ceny

- dodatkowych warunków ubezpieczenia wykraczających poza zakres SWZ lub innych usług administracyjnych bądź finansowych oferowanych przez Wykonawców dla Zamawiającego podczas ostatecznych negocjacji.

VIII. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Termin składania ofert (I etap) : 06.12.2018 r. godz. 1500

na adres poczty elektronicznej: agnieszka.jedrzejewska@np.com.pl oraz do wiadomości: maciej.kowalczyk@np.com.pl

lub pisemnie w sekretariacie  w siedzibie brokera Zamawiającego tj. Nord Partner Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń.

O ofertach składanych odpowiednio w II i III etapie Wykonawcy zostaną odpowiednio poinformowani w kolejnych zaproszeniach do złożenia ofert.

Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.

IX. INNE INFORMACJE

1. Data opublikowania ogłoszenia: 22.11.2018

 

 

X

Wyślij link znajomemu