• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

UBEZPIECZENIE MIENIA SPÓŁKI I ŚRODKÓW TRANSPORTU

27.10.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Oficjalna nazwa i adres  zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,

75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,

tel. 94 342-62-68 fax:   94  342-29-38

 e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Na podstawie art. 132 ust 1 pkt. 4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Dział Administracyjny MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 005
po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.40

Strona internetowa  MWiK (www.mwik.koszalin.pl)

IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia 

Ubezpieczenie na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. mienia Spółki wraz ze środkami transportu.

2.  Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

3.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

V. WYMAGANY  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

-          rozpoczęcie: 01.01.2018 r.

-          zakończenie: 31.12.2018 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek ten będzie spełniony

      jeżeli wykonawca posiada aktualne zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie

       działalności ubezpieczeniowej,

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten będzie  spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia

       usług ubezpieczenia,  

3. Dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia -  warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  - warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 8 Regulaminu  Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spólka z o.o. w Koszalinie  (Wyciąg  z  Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedzibą  w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków  zamówienia).

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie.

Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.

Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń   i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela  kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

VI. WADIUM:    

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

VII.  KRYTERIA  OCENY  OFERT:    najniższa cena

VIII. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

  1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14  - sekretariat  pokój nr 214

  1. Termin składania ofert: 14.11.2017 r. godz. 1000
  1. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
  1. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

      MWiK  Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313

      Dnia  14.11.2017 r. o godz. 1015

IX. INNE INFORMACJE

1. Data opublikowania ogłoszenia:      27.11.2017

                                         

 

 

 

 

X

Wyślij link znajomemu