• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów z Oczyszczalni Ścieków „JAMNO”

02.02.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I.         ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38, e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II.        TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe.

Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.      ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl, lub

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska  MWiK Koszalin z siedzibą Oczyszczalnia JAMNO ul. Filtrowa po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 340-89-60 wew.49 lub fax. 94 342-29-38.

IV.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów z Oczyszczalni Ścieków „JAMNO”:

1.         skratek w ilości do 600 Mg (300 Mg/rok), kod odpadu 19 08 01;

2.         piasku z piaskowników w ilości do 600 Mg (300 Mg/rok), kod odpadu 19 08 02;

3.         ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego o uwodnieniu ok. 75 % w ilości do 10 000 Mg (5000 Mg/rok), kod odpadu 19 08 05);

4.         ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego o uwodnieniu ok. 10 % (granulat) w ilości do 4000 Mg (2000 Mg/rok), kod odpadu 19 08 05.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej:

Część 1: skratki i piasek z piaskowników.

Część 2: komunalny ustabilizowany osad ściekowy o uwodnieniu ok.75 %.

Część 3: komunalny ustabilizowany osad ściekowy o uwodnieniu ok.10 %.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

V.        WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wywóz odpadów  musi być zrealizowany w cyklicznie, niezwłocznie po podpisaniu umowy do dnia 20 grudnia 2019 roku.

VI.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

1.         Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów.

2.         Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.         Zdolności technicznej lub zawodowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada:

a.         Decyzję, o której mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, obejmującą swoim zakresem odpady będące przedmiotem zamówienia;

b.         Decyzję, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów obejmującą swoim zakresem odpad będący przedmiotem niniejszego zamówienia, lub

c.         umowę zawartą przez Wykonawcę z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania odpadów umożliwiającą przekazanie przez Wykonawcę do przetwarzania odpadu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z decyzją, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach zezwalającą temu podmiotowi na przetwarzanie odpadów, obejmującą swoim zakresem odpad będący przedmiotem niniejszego zamówienia.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Zdolności technicznej lub zawodowej warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca:

a.         posiada urządzenia do załadunku odpadu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia;

b.         posiada środki transportu do przewożenia odpadu z zabezpieczaniem przed emisją odorów;

c.         w przypadku rolniczego wykorzystania odpadów jest władającym powierzchnią ziemi na której będą zastosowane osady ściekowe, zgodnie z art.3 pkt.44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13 ze zm.); oraz

d.         dysponuje odpowiednim sprzętem do rozprowadzenia osadów ściekowych na powierzchni ziemi i zmieszania z nią.

e.         o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie  (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 zamieszczony jest na stronie internetowej ).

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Dokumenty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców działających wspólnie.

Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają Zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.

Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii. Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

1.         OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załączniki do oferty:

Formularz oferty

Załącznik  nr 1

Oświadczenie,  że spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Załącznik  nr 2

1.         Decyzję, o której mowa w art. 233 ust.1 ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów, obejmującą swoim zakresem odpad będący przedmiotem zamówienia.

2.         Decyzję, o której mowa w art. 41 ust.1 ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów obejmującą swoim zakresem odpad będący przedmiotem niniejszego zamówienia, lub umowę zawartą przez Wykonawcę z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania odpadów umożliwiającą przekazanie przez Wykonawcę do przetwarzania odpadu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z decyzją, o której mowa w art.41 ust.1 ustawy o odpadach zezwalającą temu podmiotowi na przetwarzanie odpadów, obejmującą swoim zakresem odpad będący przedmiotem niniejszego zamówienia.

Załącznik  nr 3

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik  nr 5

Kopia polisy ubezpieczeniowej lub inny równoważny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Załącznik  nr  6

Program odzysku lub unieszkodliwienia odpadów będących przedmiotem zamówienia z dokładnym opisem sposobu zagospodarowania wraz ze wskazaniem miejsca odzysku lub unieszkodliwienia przypadku rolniczego wykorzystania wykaz gruntów na których będą stosowane ustabilizowane komunalne osady ściekowe wraz z poświadczeniem, że jest władającym powierzchnią ziemi zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Załącznik nr  7

Zobowiązanie o stosowaniu ogólnych wymogów ochrony środowiska, bhp i ochrony przeciwpożarowej, dla podwykonawców.

Załącznik nr 8

Wykaz sprzętu jakim dysponuje wykonawca, który będzie użyty do realizacji zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa każdy z Wykonawców.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Załącznik 9

Miejskie Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie wdrożyły i utrzymują Zintegrowany System Zarządzania: Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie wymaganiami norm: ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania. PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .

VII.     REALIZACJA DOSTAW:

Wywóz i zagospodarowanie odpowiednich ilości odpadów musi być zrealizowany w następujących terminach:

•          Skratki – w ilości do 600 Mg (300 Mg/rok) i piasek z piaskowników – w ilości do 600 Mg (300 Mg/rok) – sukcesywnie w miarę powstawania w ciągu roku ( nie rzadziej niż raz w kwartale licząc od marca 2018 roku),

•          Ustabilizowane komunalne osady ściekowe o uwodnieniu ok. 75 %, w przypadku poddawania procesowi odzysku R10, w ilości do  2 500 Mg – od  19.03.2018 r. do dnia  31.03.2018 r. oraz w ilości do 2 500 Mg od  19.11.2018 r. do dnia  30.11.2018 r. Analogicznie w 2019 roku.

•          Ustabilizowane komunalne osady ściekowe o uwodnieniu ok. 10 % (granulat po suszarni), w przypadku poddawania procesowi odzysku R10, w ilości do 2 000 Mg/rok od  19.11.2018 rok do dnia  30.11.2018 rok. W przypadku poddawania granulatu odzyskowi w procesie R1 lub D10 w ilości do 2000 Mg/rok – odbiór odpadów będzie realizowany sukcesywnie w ciągu roku, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

VIII.   WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

IX.      KRYTERIUM OCENY OFERT:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium – cena 100% dla poszczególnych części zamówienia.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.         Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – Sekretariat pokój 214

2.         Termin składania ofert: 15.02.2018 r. godz. 12.00

3.         Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

4.         Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p. 313 Dnia 15.02.2018 r. godz. 12.15

 

X

Wyślij link znajomemu