• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Usługi z zakresu ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów MWiK Spółka z o.o., konserwacja systemów alarmowych, konwojowanie wartości pieniężnych

21.10.2013

I. ZAMAWIAJĄCY

 1. Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie, 
  75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14,
  tel. 94 342-62-68; fax: 94 342-29-38
  e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe.
  Na podstawie Art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Dział Administracji MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój 004 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew. 40; fax: 94 342-29-38
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl)

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
  Usługi z zakresu ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów MWiK Spółka z o.o., konserwacja systemów alarmowych, konwojowanie wartości pieniężnych.
 2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 • rozpoczęcie: 01.01.2014 r.
 • zakończenie: 31.12.1016 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień – warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. 
  O ochronie osób i mienia.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat (2010-2012) wykonywał usługi o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
  Wykonawca musi udokumentować, co najmniej wykonanie jednej usługi ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów biurowych i obiektów produkcyjnych.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje:
  • centrum monitoringu systemów alarmowych i dowodzenia wyposażone w nadajniki i odbiorniki systemu monitoringu obejmujące teren działania, na którym położone są obiekty objęte ochroną (miasto Koszalin w nowych granicach administracyjnych i gminę Manowo) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje:
  • co najmniej 1 osobą posiadającą licencje I stopnia pracownika ochrony fizycznej wyposażoną w broń palną, który będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj. konwojowaniu wartości pieniężnych i wyznaczonego pracownika Zamawiającego, do wyznaczonego banku na terenie miasta Koszalina,
  • co najmniej 1 osobą posiadającą licencję II stopnia sprawującą nadzór,
  • co najmniej 3 zmotoryzowanymi grupami interwencyjnymi tzn. specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi na terenie lokalizacji obiektów objętych ochroną, składającymi się z 2 pracowników ochrony posiadających licencje I stopnia, wyposażonych co najmniej w broń palną, amunicję, środki łączności radiowej.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 5. Oświadczenia i dokumenty

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załącznik do oferty:

Formularz oferty

Załącznik nr 1
Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Załącznik nr 2
Wykaz wykonanych usług w zakresie ochrony osób i mienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem, że usługi te zostały wykonane należycie,

Załącznik nr 3
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 4
Oświadczenie, że Wykonawca posiada decyzję przyznającą prawo posiadania oraz używania w celu ochrony broni (status SUFO) na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. O ochronie osób i mienia Dz.U.05.145.1221.

Załącznik nr 5
Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu z wyszczególnieniem grup interwencyjnych

Załącznik nr 6
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług - informacja na temat dostępu
do centrum monitorowania systemów alarmowych wraz z informacją na temat dysponowania tym centrum.

Załącznik nr 7
Oświadczenie, że Wykonawca posiada pozwolenia radiowe, typu dyspozytorskiego i typu monitorowanie obiektów, wydane przez właściwe organy wskazujące, jako obszar obowiązywania teren miasta Koszalina (w nowych granicach administracyjnych) i gminę Manowo

Załącznik nr 8
Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik nr 9
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 10
Aktualny odpis, z właściwego rejestru albo aktualny wypis CEIDG, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

Załącznik nr 11
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 12
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 13
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w myśl ustawy O ochronie konkurencji i konsumentów lub oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej.

VIII.

IX. WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

X. KRYTERIA OCENY OFERT:
najniższa cena

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój nr 214
 2. Termin składania ofert 29.10.2013 r. godz. 12:00
 3. Termin związania ofertą: liczba dni – 30 dni od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p. 206 I p.
  Dnia 29.10.2013 r. o godz. 12:15

XII. INNE INFORMACJE

 1. Data opublikowania ogłoszenia: 21.10.2013 r.
X

Wyślij link znajomemu