• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy separatora i osadnika na wylocie nr 2 przy ul. 4 Marca i na wylocie nr 9 przy ul. Piastowskiej.

16.05.2011

I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
tel. 94 342-62-68 fax:   94  342-29-38
 e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY
1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Dział Inwestycji i Remontów MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 008
po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38 wew. 34.
Strona internetowa  MWiK (www.mwik.koszalin.pl)

IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                  

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy separatora i osadnika na wylocie nr 2 przy ul. 4 Marca i na wylocie nr 9 przy ul. Piastowskiej.
 2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

V. WYMAGANY  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:

 • rozpoczęcie następnego dnia po dniu zawarcia umowy
 • zakończenie do dnia 28.10.2011r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej u finansowej.

VII. WADIUM:   
Nie dotyczy

VIII.  KRYTERIA  OCENY  OFERT:    najniższa cena

IX. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.  
  75-711    Koszalin ul. Wojska Polskiego 14  - sekretariat pokój nr 214
 2. Termin składania ofert: 31.05.2011r. godz. 1000
 3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK  Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
  Dnia 31.05.2011r. o godz. 1015
 5. Warunków Zamówienia dostępne do dnia .31.05.2011r.

X. INNE INFORMACJE
1. Data opublikowania ogłoszenia: 16.05.2011r.

X

Wyślij link znajomemu