• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Wykonanie likwidacji pięciu studni 6a, 8z, 16, 17, 15 na ujęciu wody w Mostowie i odwiert otworów zastępczych 6ab, 8zb, 16z, 17b, 15z wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji czterech studni 4a, 28, 6b, 17b na ujęciu wody w Koszalinie i odwiert otworów zastępczych 4b, 28c, 6c, 17e wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

10.03.2017

            Koszalin, dnia 10.03.2017r.

TI.221.3.2017.KP-M

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,

75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,

tel. 94 342-62-68 fax:   94  342-29-38

 e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

 

II. TRYBY

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Strona internetowa  MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub

Dział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

 

IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                  

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie likwidacji pięciu studni 6a, 8z, 16, 17, 15 na ujęciu wody w Mostowie i odwiert otworów zastępczych 6ab, 8zb, 16z, 17b, 15z wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji czterech studni 4a, 28, 6b, 17b na ujęciu wody w Koszalinie i odwiert otworów zastępczych  4b, 28c, 6c, 17e  wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

 

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie prac likwidacyjnych

-prace związane z likwidacją studni należy przeprowadzić zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie robót geologicznych na likwidację istniejących otworów eksploatacyjnych nr 6a, 8z, 16, 17, 15 na ujęciu wody w Mostowie oraz nr 4a, 28, 6b, 17b na ujęciu wody w Koszalinie;

-zdemontowane obudowy studzienne oraz elementy likwidowanych studni (kolumny, rury nadfiltrowe) wykonawca robót zobowiązany jest wywieźć z terenu ujęć i rozliczyć się z Zamawiającym przedkładając dokument potwierdzający fakt wywozu elementów– należy przedłożyć Zamawiającemu karty przekazania odpadu;

-miejsca likwidowanych otworów należy oznaczyć płytami betonowymi z podanym numerem likwidowanego otworu jego głębokością i datą likwidacji.

Wykonanie prac wiertniczych:

- prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie robót geologicznych na wykonanie dziewięciu  otworów zastępczych nr 6ab, 8zb, 16z, 17b, 15z na ujęciu wody w Mostowie oraz 4b, 28c, 6c, 17e na ujęciu wody w Koszalinie;

- wykonawca dostarczy i zamontuje pompy głębinowe produkcji HYDRO-VACUUM S.A. Grudziądz o odpowiedniej wydajności, wynikającej z próbnego pompowania;

- pompowanie próbne należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w projektach robót geologicznych.

 

2.  Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

3.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

 

V. WYMAGANY  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:

-        rozpoczęcie robót objętych umową nastąpi wciągu 14 dni po  zgłoszeniu właściwemu organowi przez Zamawiającego.

-        zakończenie: do 30.11.2017r.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

-        kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

-        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

-        zdolności technicznej lub zawodowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania.
 2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli:

-        wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,

-        posiada środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia w wysokości minimum 1 000 000,00 zł.

 1. Zdolności technicznej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykonawca musi udokumentować zadania o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia – tj. wykonania wiercenia co najmniej siedmiu studni głębinowych o głębokości minimum 50m i wydajności eksploatacyjnej co najmniej 50 m3/h, odwierconych metodą „na sucho” bez użycia płuczki wiertniczej wraz z obudowami studziennymi oraz likwidacjami istniejących otworów – w jednym zadaniu.
 2. Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje zatrudnienie na umowę o pracę  minimum: 1 osobę pełniącą funkcje kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, 1 osobę pełniącą funkcje kierownika robót z uprawnieniami w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby te muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane: wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem  wydanym przez tą izbę zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Ponadto Wykonawca udokumentuje zatrudnienie geologa z uprawnieniami kategorii IV lub V zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geologicznego i górniczego. Geolog musi posiadać świadectwo wydane przez Ministerstwo Środowiska.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.

 

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zmawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

 

Formularz ofertowy

Załącznik  nr 1

Oświadczenie,  że spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 

 Załącznik  nr 2

Wykaz wykonanych robót budowlanych i geologicznych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i geologiczne zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

 

Załącznik  nr 3

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami  geologicznymi i budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

Załącznik  nr 4

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i aktualny  wpis do właściwej izby samorządu zawodowego oraz świadectwo wydane przez Ministerstwo Środowiska (dotyczy geologa).

 

Załącznik  nr 5

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Załącznik  nr 6

Opłacona polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

 

Załącznik  nr 7

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

 

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach.

 

Ponadto należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

 

 

Załącznik nr 8

Dowód wpłaty wadium

 

Załącznik nr 9

Harmonogram rzeczowy wykonywanych prac, który będzie załącznikiem do umowy  na realizację robót.

 

Załącznik nr 10

Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów

 

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

 

Załącznik nr 11

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć droga elektroniczną na adres: mwik.koszalin@wodkan.pl do trzech dni od dnia otwarcia ofert.

 

VI. WADIUM:    

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
60 000,00zł  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona.

 

VII.  KRYTERIA  OCENY  OFERT:    najniższa cena

 

VIII. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

       75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14  - sekretariat pokój nr 214

 1. Termin składania ofert:  27.03.2017r. godz. 1000
 2. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 3. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

      MWiK  Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313

      Dnia 27.03.2017r. o godz. 1015

 

 

 

X

Wyślij link znajomemu