• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Wykonanie odwiertów systemem udarowym na ujęciu wody w Mostowie i w Koszalinie. Wykonanie, likwidacji studni

13.04.2011

I.ZAMAWIAJĄCY:
1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38
e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY
1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub
Dział Inwestycji i Remontów MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
1.1. Wykonanie odwiertów systemem udarowym na ujęciu wody w Mostowie:
1) otworu zastępczego A4b
2) otworu zastępczego A4-zb
wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów.
1.2. Wykonanie odwiertów systemem udarowym na ujęciu wody w Koszalinie:
1) otworu zastępczego 18b
2) otworu zastępczego 25b
wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów.
1.3. Wykonanie, likwidacji dwóch studni A4 i A4z na ujęciu wody w Mostowie
1.4. Wykonanie, likwidacji dwóch studni 18a i 25a na ujęciu wody w Koszalinie
2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 • rozpoczęcie następnego dnia po dniu zawarcia umowy
 • zakończenie do dnia 30.09.2011r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI. WADIUM:

Wymagane wadium 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100gr.)

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
 2. Termin składania ofert: 28.04.2011r. godz. 10:00
 3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
  Dnia 28.04.2011r. o godz. 10:15

 

X

Wyślij link znajomemu