• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych na potrzeby działalności Spółki

15.07.2013

I. ZAMAWIAJĄCY:

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,
  tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38 
  e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
  Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Strona internetowa MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub
Dział Inwestycji i Remontów MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
  Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych na potrzeby działalności Spółki

Zakres robót obejmuje:
prace geodezyjno-kartograficzne wg potrzeb Zamawiającego w następującym zakresie:

 1. Tyczenie obiektów liniowych tj. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 2. Tyczenie przyłączy wod.-kan.
 3. Wytyczenie w terenie (odszukanie), na podstawie mapy geodezyjnej, istniejących (przysypanych lub zaasfaltowanych) elementów uzbrojenia sieci wod.-kan.: zasuwy, hydranty lub studnie kanalizacyjne.
 4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza:
  • sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z uzbrojeniem,
  • przyłączy wod.-kan.
  • elementów uzbrojenia sieci (zasuwa, hydrant z zasuwą, studnia kanalizacyjna) istniejących na sieci dotąd nie zinwentaryzowanych .
 5. Aktualizacja albumów, posiadanych przez MWiK, w zakresie uzbrojenia wod.-kan.
  • nowy arkusz: wykreślenie w technice barwnej sieci wod.-kan. i deszczowej z uzupełnieniem danych o sieciach i przyłączach wg wymogów MWiK (rok budowy sieci czy przyłącza, materiał oznakowanie sieci wyłączonych z eksploatacji oraz nie przejętych przez MWiK, oznaczenie kanałów poddanych renowacji itp.)
  Dla wymienianych arkuszy obowiązuje przeniesienie wszystkich informacji o uzbrojeniu wod.-kan. z arkusza istniejącego w albumie. Dla każdej dzielnicy istnieją podwójne albumy. W cenie usługi należy uwzględnić zakup map geodezyjnych .
  • uzupełnienie istniejącego arkusza o nowe elementy np. przyłącza wod.-kan., krótkie odcinki sieci wod.-kan.
  W cenie uzupełnienia należy uwzględnić wniesienie na istniejący arkusz nowych elementów z 5 map powykonawczych.
  • dla arkuszy nowych, których w albumie nie było, zakup koperty o formacie A1 (przeźroczystej).
 6. Podziały geodezyjne działek wg potrzeb.
 7. Dokonywanie wyłączeń z produkcji (leśnej, rolnej, itp.) wg potrzeb.
  Zamawiający będzie zlecał każdorazowo wykonanie robót na piśmie z podaniem terminu ich realizacji.
 8. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
 9. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
 10. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia:

 • rozpoczęcie: 07.08.2013r.
 • zakończenie: 07.08.2016r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – nie dotyczy niniejszego postępowania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat (2010-2012), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał roboty o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, tj. wykonywał prace geodezyjne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje dostęp do co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 12 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).
  Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
  Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.
  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca obowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
  Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
  Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

Formularz oferty

Załącznik nr 1
Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Załącznik nr 2
Wykaz usług o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia (wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia) wykonywanych w ostatnich trzech latach (2010-2012), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie.

Załącznik nr 3
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Załącznik nr 4
Opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

Załącznik nr 5
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w myśl ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik nr 6
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

Załącznik nr 8
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 9
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku ofert składanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ponad to należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 10
Oświadczenie dotyczące spółek.

Załącznik nr 11
Oświadczenie o akceptacji projektu umowy
Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

Uwaga:
Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

VI. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduję wniesienia wadium.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:
najniższa cena

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój nr 214
 2. Termin składania ofert: 30.07.2013r. godz. 10:00
 3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313
  Dnia 30.07.2013r. o godz. 10:15

 

 

X

Wyślij link znajomemu