• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Wykonanie robót budowlanych - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie (dz. nr 21/4 obr. 0025; 120, 108, 109, 110, 2, 4/4, 4/11, 5, 6, 8/2, 15/2, 22, 23 obr. 0046; 10/13, 12, 106/28, 107/3, 107/4 obr. 0047)

23.02.2017

            Koszalin, dnia 22.02.2017r.

TI.221.2.2017.MD-H

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,

75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,

tel. 94 342-62-68 fax:   94  342-29-38

 e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

 

II. TRYBY

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Strona internetowa  MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub

Dział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

 

IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                  

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gnieźnieńskiej
w Koszalinie (dz. nr 21/4 obr. 0025; 120, 108, 109, 110, 2, 4/4, 4/11, 5, 6, 8/2, 15/2, 22, 23 obr. 0046; 10/13, 12, 106/28, 107/3, 107/4 obr. 0047)

Zamówienie obejmuje:

-          budowa sieci wodociągowej DN 200 z rur w ul. Gnieźnieńskiej i Manowskiej
na odcinku od włączenia do istniejące zasuwy DN 200 na wodociągu DN 200 PE
w ul. Gnieźnieńskiej (węzeł W1) na wysokości budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 47 do włączenia do węzła wodociągowego przy skrzyżowaniu ul. Gnieźnieńskiej
i ul. Manowskiej (węzeł W28-29-30),

-          przebudowa istniejącego węzła wodociągowego przy skrzyżowaniu ul. Gnieźnieńskiej i ul. Manowskiej (na wysokości budynku przy ul. Manowskiej 2) wraz z montażem zasuw na odgałęzieniach projektowanych i przełączanych sieci wodociągowych,

-          wymiana istniejących przyłączy wodociągowych do obiektów zasilanych
z dotychczasowego wodociągu w zakresie od włączenia do sieci do zaworu za wodomierzem głównym dla budynków przy ul. Gnieźnieńskiej nr 44, 49, 52, (dz. nr 10/13), 54, 61, 66, 83, 89 oraz do działki nr 21/4 (teren cmentarza),

-          wymiana istniejącego przewodu wodociągowego w zakresie od włączenia do sieci do zaworu za wodomierzem głównym dla budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 53a
z równoczesnym przełączeniem istniejących przewodów wodociągowych dla budynków przy ul. Gnieźnieńskiej 53 i 55. Na odgałęzieniach do budynków 53, 53a, 55 wykonać zasuwy umożliwiające niezależne odcięcie poszczególnych nieruchomości od sieci wodociągowej,

-          przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych dla budynków przy
ul. Gnieźnieńskiej 51, 52 (dz. 144), 60, 74, 76, 81, 87, 91,

-          rozdzielenie istniejącego przyłącza wodociągowego dla budynków przy
ul. Gnieźnieńskiej 47 i 47a,

-          rozdzielenie istniejącego przyłącza wodociągowego dla budynków przy
ul. Gnieźnieńskiej 57 i 59. Zasilanie tych budynków odbywać się będzie niezależnymi przyłączami do odgałęzienia sieci wodociągowej DN 80 do wykonania na działce nr 8/2. Sieć zakończyć hydrantem nadziemnym DN 80,

-          budowa wyprowadzenia od sieci wodociągowej do niezabudowanej działki nr 106/13, zakończonego zasuwką domową zlokalizowaną przy granicy działki,

-          przełączenie istniejącej sieci wodociągowej DN 125 PE w ul. Manowskiej (na wysokości budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 68),

-          przełączenie istniejącej sieci wodociągowej DN 150 PE w ul. Hallera,

-          przełączenie istniejącej sieci wodociągowej DN 100 PVC w ul. Gnieźnieńskiej i DN 200 PVC w ul. Manowskiej,

-          likwidacja istniejącej komory redukcyjnej na sieci wodociągowej DN 200 (na wysokości budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 57)

-          budowa nowej komory redukcyjnej na sieci wodociągowej DN 200 wraz z montażem reduktora.

Długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniesie ok. 1 207,50mb, odgałęzień wodociągowych ok. 18,00mb, przyłączy wodociągowych ok. 523,50mb, przełączeń wodociągowych ok. 77,50mb.

 

2.  Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

3.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

 

V. WYMAGANY  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:

-        rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy

-        zakończenie: do 30.09.2017r.

Roboty w pasie drogowym należy przeprowadzić przed lub najpóźniej w trakcie przebudowy ulicy Gnieźnieńskiej  (która będzie wykonywana na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie), przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

-          kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

-          sytuacji ekonomicznej i finansowej,

-          zdolności technicznej lub zawodowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania.
 2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli:

-        wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,

-        posiada środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia w wysokości minimum 700 000,00 zł,

 1. Zdolności technicznej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Wykonawca musi udokumentować co najmniej:

-        wykonanie budowy/wymiany sieci wodociągowej o długości co najmniej 1,0 kmz rur PE od średnicy minimum DN 200 mm w jednym zadaniu.

 1. Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje zatrudnienie na umowę o pracę  minimum: 1 osobę pełniącą funkcje kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, 1 osobę pełniącą funkcje kierownika robót z uprawnieniami w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi.

Osoby te muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane: wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem  wydanym przez tą izbę zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.

 

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zmawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela  kopii.

 

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

 

Formularz oferty

Załącznik  nr 1

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Załącznik  nr 2

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

 

Załącznik  nr 3

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

Załącznik nr 4

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Załącznik nr 5

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Załącznik  nr 6

Opłacona polisa wraz z dowodem opłaty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik  nr 7

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

 

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach.

 

Ponad to należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 8

Dowód wpłaty wadium.

 

Załącznik nr 9

Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów.

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

 

Załącznik nr 10

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć droga elektroniczną na adres: mwik.koszalin@wodkan.pl do trzech dni od dnia otwarcia ofert.

 

VI. WADIUM:    

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
30 000,00zł  (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100)

Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona.

 

VII.  KRYTERIA  OCENY  OFERT:    najniższa cena

 

VIII. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

       75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14  - sekretariat pokój nr 214

 1. Termin składania ofert:  09.03.2017r. godz. 1000
 2. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 3. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

      MWiK  Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313

      Dnia 09.03.2017r. o godz. 1015

 

 

 

X

Wyślij link znajomemu