• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Wykonanie robót budowlanych - wiata dla potrzeb sprzętu Zakładu Kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków Jamno przy ul. Filtrowej

21.09.2016

            Koszalin, dnia 20.09.2016r.

TI.221.8.2016.MD-H

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,

75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,

tel. 94 342-62-68 fax:   94  342-29-38

 e-mail; mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYBY

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Na podstawie art.132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art.133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Strona internetowa  MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub

Dział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 8 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                  

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych - wiata dla potrzeb sprzętu Zakładu Kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków Jamno przy ul. Filtrowej

Zamówienie obejmuje:

Budowę wiaty stalowej będącą zadaszeniem miejsca postojowego sprzętu Zakładu Kanalizacji wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej (z rur spustowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej) oraz instalacją piorunochronną. Zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków Jamno przy ul. Filtrowej w Koszalinie na działce nr 883 obr. 0053.
Teren przeznaczony pod inwestycję pokryty jest istniejącą nawierzchnią drogową
z prefabrykowanych płyt drogowych. Wiatę należy dobudować do północno-wschodniej elewacji istniejącego budynku warsztatowego z kotłownią. Dach wiaty jednospadowy. Obiekt o gabarytach – szerokość 19,0m długość 8,08m rzutu dachu. Powierzchnia zabudowy wynosi 124,8m2.

 

2.  Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

3.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

V. WYMAGANY  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:

-        rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy

-        zakończenie: do 15.12.2016r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

-          kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

-          sytuacji ekonomicznej i finansowej,

-          zdolności technicznej lub zawodowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania.
 2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli:

-      wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 1. Zdolności technicznej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat (2011-2015) przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykonawca musi udokumentować wykonanie jednego zadania -  budowy lekkich konstrukcji architektonicznych (wiata, altanka, zadaszenie, itp.).
 2. Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje zatrudnienie na umowę o pracę co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowani robotami budowlanymi; ponadto musi udokumentować zatrudnienie osób
  z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie wod-kan oraz z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych (po jednej osobie z każdej branży)
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zmawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela  kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:

Formularz oferty

Załącznik  nr 1

Oświadczenie,  że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

-        kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

-        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

-        zdolności technicznej lub finansowej.

Załącznik  nr 2

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat (2011-2015) przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Załącznik  nr 3

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik  nr 4

Opłacona polisa wraz z dowodem opłaty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik  nr 5

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach.

UWAGA!

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione                  i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

VI. WADIUM:    

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
3 000,00zł  (słownie: trzy tysięcy zł 00/100)

Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona.

VII.  KRYTERIA  OCENY  OFERT:    najniższa cena

VIII. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. , 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14  - sekretariat pokój nr 214
 1. Termin składania ofert:  06.10.2016r. godz. 1000
 2. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 3. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

      MWiK  Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313

      Dnia 06.10.2016r. o godz. 1015

 

 

 

 

X

Wyślij link znajomemu