• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego

06.12.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie
ul. Wojska Polskiego 14, tel. 094 342-62-68/69, fax 094 342-29-38
ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

1. Wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego po wirówce o uwodnieniu ok. 75 % z oczyszczalni ścieków Jamno w ilości do18 000 Mg (kod odpadu 190805).
2. Wywóz i zagospodarowanie skratek z oczyszczalni ścieków Jamno w ilości do 500 Mg (kod odpadu 190801)
3. Wywóz i zagospodarowanie piasku z piaskowników z oczyszczalni ścieków Jamno w ilości do 400 Mg (kod odpadu 190802)
Warunki zamówienia są dostępne na stronie internetowej www.mwik.koszalin.pl.
Warunki zamówienia można też otrzymać w Dziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 14, pok. nr 305, tel. 094 342 62 68 wew.92.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamówienie należy zrealizować w terminie: 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada:
a). Decyzję, o której mowa w art.28 ust.1 ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i transportu odpadów, obejmującą swoim zakresem odpady będące przedmiotem zamówienia.
b). Decyzję, o której mowa w art.26 ust.1 ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów obejmującą swoim zakresem odpad będący przedmiotem niniejszego zamówienia, lub

  • umowę zawartą przez Wykonawcę z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie unieszkodliwiania odpadów umożliwiającą przekazanie przez Wykonawcę do unieszkodliwiania odpadu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z decyzją, o której mowa w art.26 ust.1 ustawy o odpadach zezwalającą temu podmiotowi na unieszkodliwianie odpadów, obejmującą swoim zakresem odpad będący przedmiotem niniejszego zamówienia.

2). posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonywał usługi o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia tj. załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
3). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada dostęp do urządzeń do załadunku odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, środki transportu do przewożenia odpadów zabezpieczone przed emisją odorów, a w przypadku rolniczego wykorzystania odpadów dysponuje gruntami na zastosowanie osadów ściekowych oraz odpowiednim sprzętem do rozprowadzenia osadów na powierzchni gruntów i zmieszania z nimi.
4). sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 12 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie.
(Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez MWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców działających wspólnie.
Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają Zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.
MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie ustanowiła, udokumentowała, wdrożyła, utrzymuje i ciągle doskonali SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm: ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością. Wymagania ISO 14001:2004 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca obowiązany jest przestrzegać "Instrukcję dla wykonawców dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone i świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenach należących do MWiK Koszalin".
W przypadku rażących uchybień w przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa lub wymagań "Instrukcji...." przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania zakazu wejścia na swój teren osobom winnym tych wykroczeń. Dalsze nieprzestrzeganie wymagań może doprowadzić do zerwania umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca obowiązany jest złożyć zobowiązanie do przestrzegania zasad wynikających ze stosowania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje wadium.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena za wywóz i zagospodarowanie 18 000 Mg osadu, 500 Mg skratek i 400 Mg piasku – 100%.
Oferty należy składać do dnia 22-12-2012 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 214 w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-12-2012 r. o godz. 10.15 w pokoju nr 313 w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14.
Termin związania z ofertą – 30 dni.

Aktualizacja 13.12.2011

Sprostowanie do ogłoszenia

MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie zawiadamiają, że w ogłoszeniu z dnia 6.12.2011 roku o przetargu na:
1. Wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego po wirówce o uwodnieniu ok. 75 % z oczyszczalni ścieków Jamno w ilości do18 000 Mg (kod odpadu 190805).
2. Wywóz i zagospodarowanie skratek z oczyszczalni ścieków Jamno w ilości do 500 Mg (kod odpadu 190801).
3. Wywóz i zagospodarowanie piasku z piaskowników z oczyszczalni ścieków Jamno w ilości do 400 Mg (kod odpadu 190802).
omyłkowo podano datę otwarcia ofert. Nastąpiła oczywista pomyłka. Prawidłowa data otwarcia ofert to 22-12-2011 rok.

 

X

Wyślij link znajomemu