• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego, piasku z piaskowników, skratek z oczyszczalni ścieków Jamno

02.04.2013

I.ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie
ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38
e-mail: mwik.koszalin@wodkan.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe
Na podstawie art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w związku z art. 133 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl i w Dziale Ochrony Środowiska MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pok. nr 304, tel. 094 342 62 68 wew.92.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:

 1. wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego po wirówce o uwodnieniu ok. 75 % z oczyszczalni ścieków Jamno w ilości do 5000 Mg (kod odpadu 190805),
 2. wywóz i zagospodarowanie skratek z oczyszczalni ścieków Jamno w ilości do 500 Mg (kod odpadu (190801),
 3. wywóz i zagospodarowanie piasku z piaskowników z oczyszczalni ścieków Jamno w ilości do 500 Mg (kod odpadu 190802).

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.

Integralna część zamówienia stanowi SIWZ wraz z formularzem ofertowym oraz projektem umowy .

V.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania zamówionych ilości lub udzielenia zamówienia uzupełniającego w ilości 20% wartości całego zamówienia o ile zajdą uzasadnione okoliczności.

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:
Zamówienie należy zrealizować w terminie:
Wywóz osadu:

 • rozpoczęcie: 15-05-2013r.
 • zakończenie: 30-06-2013r.

Wywóz skratek i piasku z piaskowników:

 • rozpoczęcie: 15-05-2013r.
 • zakończenie: 15-12-2013r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada:
  a) Decyzję, o której mowa w art.233 ust.1 ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, obejmującą swoim zakresem odpady będące przedmiotem zamówienia
  b) Decyzję, o której mowa w art.41 ust.1 ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów obejmującą swoim zakresem odpad będący przedmiotem niniejszego zamówienia, lub umowę zawartą przez Wykonawcę z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania odpadów umożliwiającą przekazanie przez Wykonawcę do przetwarzania odpadu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z decyzją, o której mowa w art.41 ust.1 ustawy o odpadach zezwalającą temu podmiotowi na przetwarzanie odpadów, obejmującą swoim zakresem odpad będący przedmiotem niniejszego zamówienia;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonywał usługi o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia tj. załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada dostęp do urządzeń do załadunku odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, środki transportu do przewożenia odpadów zabezpieczone przed emisją odorów, a w przypadku rolniczego wykorzystania odpadów dysponuje gruntami na zastosowanie osadów ściekowych oraz odpowiednim sprzętem do rozprowadzenia osadów na powierzchni gruntów i zmieszania z nimi.
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 12 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie (Wyciąg z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14 stanowi dodatek do niniejszych warunków zamówienia).
  Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.
  Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Dokumenty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców działających wspólnie.
Wykonawcy działający wspólnie przedstawiają Zamawiającemu w ofercie dokument regulujący ich współpracę.

MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie ustanowiła, udokumentowała, wdrożyła, utrzymuje i ciągle doskonali SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm: ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością. Wymagania ISO 14001:2004 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca obowiązany jest przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone i świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenach należących do MWiK Koszalin”.

W przypadku rażących uchybień w przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa lub wymagań „Instrukcji....” przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania zakazu wejścia na swój teren osobom winnym tych wykroczeń. Dalsze nieprzestrzeganie wymagań może doprowadzić do zerwania umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca obowiązany jest złożyć zobowiązanie do przestrzegania zasad wynikających ze stosowania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

VIII. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert jest cena = 100%

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 22.04.2013r r. do godz. 10:00 w pokoju nr 214 w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2013r. godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 w pokoju nr 313.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 

 

Aktualizacja 03.04.2013

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie zawiadamiają, że w przetargu nieograniczonym na wywóz i zagospodarowanie osadu, skratek, piasku z piaskowników z oczyszczalni ścieków Jamno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formularzu ofertowym podano omyłkowo złą ilość osadu ściekowego i piasku z piaskowników.
Prawidłowe ilości to: 5000 Mg osadu ściekowego (kod odpadu 190805) i 500 Mg piasku
z piaskowników (kod odpadu 190802).

Aktualizacja 05.04.2013

Odpowiedzi na pytania oferentów nr 1 [PDF]

Aktualizacja 11.04.2013

Odpowiedzi na pytania oferentów - Pobierz [PDF]

Aktualizacja 17.04.2013

Odpowiedzi na pytania oferentów - Pobierz [PDF]

Odpowiedzi na pytania oferentów - Pobierz [PDF]

X

Wyślij link znajomemu