Laboratoria | MWIK Koszalin

Laboratoria

Niezawodne dostarczanie zdrowej i czystej wody do mieszkańców, a także odbiór i oczyszczanie ścieków to priorytetowe zadania  Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie. Nad jakością procesu uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków dbają w Spółce dwa akredytowane laboratoria.

Laboratorium ze szklanymi fiolkami wypełnionymi w połowie wodą, w tle mikroskop, fragment postaci, w dłoni w rękawiczce trzyma fiolkę

Dowiedz się więcej:

Laboratorium Badania Wody

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom miasta Koszalina i okolic kontrolowana jest przez Laboratorium Badania Wody MWiK w Koszalinie mieszczące się w pobliżu ujęcia wody przy ul. Żwirowej. Zajmuje się badaniem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym z  obiektów ujęć wody, stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowej.

Badania i kontrole wykonane przez Laboratorium Badania Wody wykazują, że woda dostarczana mieszkańcom miasta pod względem mikrobiologicznym nie budzi zastrzeżeń i spełnia warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z tym nie prowadzi się chlorowania wody, dzięki czemu zachowuje walory smakowe i zdrowotne. Również pod względem fizykochemicznym wydobyta woda, poddana procesowi uzdatnienia spełnia wymagane warunki.

Dla celów związanych z nadzorem geologicznym ujęć w Mostowie badana jest również woda pochodząca z jeziora Rosnowskiego. Laboratorium pracuje w systemie zarządzania jakością zgodnego z normą PN 17025, który certyfikowany jest przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 1094) i spełnia standardy europejskie. Przeprowadzane audyty potwierdzają zgodność systemu z normą odniesienia.

Laboratorium Badania Ścieków

Laboratorium Badania Ścieków Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, mieszczące się na terenie oczyszczalni JAMNO, czuwa nad jakością procesu oczyszczania ścieków.  W pracowniach laboratoryjnych badaniom poddawane są zarówno ścieki, osady, jak i wody opadowe wraz z próbkami wody pochodzącymi z przepływającej przez Koszalin rzeki Dzierżęcinki. Wykonywane są również badania na zlecenie klientów indywidualnych oraz firm i instytucji.

Laboratorium pracuje w systemie zarządzania jakością zgodnie z normą PN 17025, który certyfikowany jest przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 1094). Laboratorium zapewnia miarodajne i rzetelne wyniki badań. Przeprowadzane audyty potwierdzają zgodność systemu z normą odniesienia.

994

Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

 

 

Projekt i wykonanie: Vobacom