Zakup i dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych kod CPV 33696300-8, fizykochemicznych wody i ścieków testów fiolkowych kod CPV 33696500-8 , szkła i akcesoria kod CPV 33793000-5, szkła miarowego kod CPV 33793000-5. | MWIK Koszalin

Zakup i dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych kod CPV 33696300-8, fizykochemicznych wody i ścieków testów fiolkowych kod CPV 33696500-8 , szkła i akcesoria kod CPV 33793000-5, szkła miarowego kod CPV 33793000-5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I.ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 94 324 62 68, fax 94 342-29-38, e-mail; biuro@mwik-koszalin.com
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 44 Regulaminu zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA
Warunki zamówienia zamieszczone będą na stronie internetowej: www.mwik.koszalin.pl i w Dziale Handlowym MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 po wcześniejszym zamówieniu: Tel. 94 342-62-68 wew.75 lub fax. 94 342-29-38.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego wg zestawienia które stanowi załącznik do warunków zamówienia.
1. Pakiet A – odczynniki do badań mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /firmy
POCH/ Kod CPV 33696300-8 , 33696500-8
2. Pakiet A2 – odczynniki do badań fizykochemicznych ścieków i certyfikowane materiały odniesienia /oprócz
odczynników firmy Merck lub Scharlau/ Kod CPV 33696500-8
3. Pakiet B – odczynniki do badan mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /firmy
Merck/Kod CPV 33696500-8
4. Pakiet B2 – odczynniki do badań fizykochemicznych ścieków/firmy Merck/ Kod CPV 33696500-8
5. Pakiet C2 – testy kuwetowe i roztwory wzorcowe /firmy Merck/ Kod CPV 33696500-8
6. Pakiet D – szkło i akcesoria kod CPV – 33793000-5
7. Pakiet E - szkło miarowe kod CPV 337930000-5
8. Pakiet F - wzorce i certyfikowane materiały odniesienia wykonane zgodnie
z ISO 17034 oraz z ISO/IEC 17025 z certyfikatami jakości
9. Pakiet F2– wzorce i certyfikowane materiały odniesienia wykonane zgodnie z ISO
17034 oraz potwierdzone w laboratorium akredytowanym zg. z wymogami normy ISO/IEC 17025
Zamawiający przewiduje składanie ofert na poszczególne pakiety
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania zamówionych ilości.
V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:
- rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
- zakończenie 12 miesięcy od daty podpisania umowy..
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
 sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 zdolności technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 18 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.
2.Przedstawią ofertę zgodną z warunkami zamówienia,
3. Zaoferują produkty zgodne ze wszelkimi normami jakościowymi
4.Będą realizować zamówienie zgodnie z wymaganiami MWiK przedstawionymi w pkt. 3.
• Wymagania podczas realizacji zamówienia . SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. ,ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem.
• Specyfikacja i wytyczne stosowania.PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Wymagania podczas realizacji zamówienia: Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać „Instrukcję dla wykonawców i dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin” dołączoną do specyfikacji .
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
VII.REALIZACJA DOSTAW:
Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb z uwzględnieniem:
• Dostawa transportem samochodowym do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawcy.
• Każda dostawa musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwa wymagane w specyfikacji.
• Wszystkie zamawiane produkty muszą zostać dostarczone w ciągu 14 dni
roboczych od daty otrzymania zamówienia.
● W przypadku pakietu D w uzasadnionych sytuacjach produkty muszą zostać
dostarczone w ciągu 40 dni.
• dostawy zamówionych odczynników, szkła miarowego i akcesoriów odbywać się będą bezpośrednio do laboratoriów które wysłały zapotrzebowanie na adres:
1. Laboratorium Badania Wody, 75-711 Koszalin ul. Żwirowa 14
2. Laboratorium Badania Ścieków , 75-950 Koszalin, ul. Filtrowa (teren Oczyszczalni Ścieków Jamno)
● rozliczenie dostaw odbywać się będzie fakturami po realizacji
dostawy częściowej w terminie do 21 dni od daty wpływu poprawnie
wystawionej faktury i towaru jednocześnie wysłanej na adres Miejskie
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 75-711 Koszalin, ul. Wojaka
Polskiego 14.
• Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
VIII. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert jest cena = 100%
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 – sekretariat pokój 214
2.Termin składania ofert: 19.05.2022r. godz. 12.00
3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313
Dnia 19.05.2022r. godz. 12.15