Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy min. 0,369MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie MWiK Sp. z o. o. w Mostowie - inwestycja typu "zaprojektuj i wybuduj" | MWIK Koszalin

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy min. 0,369MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie MWiK Sp. z o. o. w Mostowie - inwestycja typu "zaprojektuj i wybuduj"

Koszalin, dnia 30.06.2022r.

IZP.221.9.2022.MD-H

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie,

75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14,

tel. 94 342-62-68 fax:   94  342-29-38

 e-mail; biuroatmwik-koszalin [dot] com

 

II. TRYBY

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą  progów unijnych,  w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie.

 

III. ADRES POD JAKIM MOŻNA UZYSKAĆ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Strona internetowa  MWiK (www.mwik.koszalin.pl) lub Dział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych MWiK Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 pokój nr 005 po wcześniejszym zamówieniu: tel. 94 342-62-68 wew.68, faks 94 342-29-38.

 

IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                  

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

 

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy min. 0,369 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie MWiK Sp. z o.o. w Mostowie

– inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

 

Zamówienie obejmuje:

Zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 369,15 kWp, która będzie przyłączona do istniejącej stacji transformatorowej znajdującej się na terenie Zakładu. Energia elektryczna wytworzona przez farmę fotowoltaiczną będzie wprowadzona do wewnętrznej instalacji Zakładu i będzie wykorzystywana w całości na potrzeby zasilania obiektów MWiK w Mostowie
w trybie Autoproducenta – z blokadą wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej Energa – Operator.

Instalacja zostanie wykonana przy użyciu monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych z ogniwami M10, 9-busbar Half-Cut Cell (bifacial) o mocy nie mniejszej niż 535 Wp każdy.

2.  Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

3.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

 

V. WYMAGANY  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:

 • rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
 • zakończenie:
 1. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej o ile będzie wymagana) umożliwiających realizację robót budowlanych
  – w terminie 5 m-cy od podpisania umowy,
 2. wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż oraz przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej – w terminie maksymalnie do 5 m-cy od daty pozyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych).

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

 • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
 • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 • zdolności technicznej lub zawodowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
  z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania.
 2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
 • wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,
 • posiada środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia w wysokości minimum 1 500 000,00 zł,
 1. Zdolności technicznej – warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
 1. Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
 1. Kierownik budowy

wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:

– nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych lub konstrukcyjno-budowlanych nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe łącznie w kierowaniu, nadzorowaniu, koordynacji lub zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w tym, co najmniej jedną inwestycją polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,35 MW (stanowisko: Kierownik Projektu, Dyrektor Budowy, Menadżer Projektu, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub równorzędne).

 1. Kierownik robót elektrycznych

wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

– nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych;

 1. Kierownik robót budowlanych

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

 1. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:

– uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub elektrycznej bez ograniczeń,

– nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub elektrycznej;

 1. Projektant w specjalności elektrycznej

wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:

– uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

– nie mniej niż łącznie 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

– wykonanie co najmniej dwóch projektów farm fotowoltaicznych o mocy nominalnej
co najmniej 0,35MW każda w specjalności elektrycznej;

Osoby wymienione w ppkt a)-e) muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane: wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem  wydanym przez tą izbę zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 18 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załącznik do oferty:

Formularz oferty

Załącznik  nr 1

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik  nr 2

Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych, na podstawie których możliwa była realizacja inwestycji (np.: uzyskano na jej podstawie pozwolenie na budowę) farmy fotowoltaicznej o mocy minimalnej 0,35 MW w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Załącznik  nr 3

Wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na wybudowaniu farmy fotowoltaicznej o mocy minimalnej 0,35 MW w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Załącznik  nr 4

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Załącznik nr 5

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Załącznik nr 6

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik  nr 7

Opłacona polisa wraz z dowodem opłaty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik  nr 8

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach.

Ponadto należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 9

Dowód wpłaty wadium.

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

Załącznik nr 10

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć drogą elektroniczną na adres: biuroatmwik-koszalin [dot] com () do trzech dni od dnia otwarcia ofert.

Załącznik nr 11

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

VI. WADIUM:    

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
30 000,00zł  (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100)

Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona.

VII.  KRYTERIA  OCENY  OFERT:    najniższa cena

VIII. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.,  75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14  - sekretariat pokój nr 214
 2. Termin składania ofert:  15.07.2022r. godz. 1000
 3. Termin związania z ofertą: liczba dni – 30 od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
 4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

      MWiK  Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 p.313

      Dnia 15.07.2022r. o godz. 1015